ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання фізкультурно-спортивних послуг

м. Київ
01 серпня 2022 року

Цей Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Публічний договір – цей правочин про надання фізкультурно-спортивних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті. Така пропозиція розміщена у вигляді Договору на інформаційних стендах Клубу та/або на Сайті.
Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов'язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.
Клубна картка – пластикова картка, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Клубної карти. Види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліком наданих Клубом послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом визначаються відповідно до Положення про види Клубних Карт і Прайсом, чинним на момент Акцепту.
Клуб – спортивний клуб або спортивні клуби, які надають фізкультурно-спортивні послуги під брендом «Geliar». Місце отримання Послуг Замовником визначається в Заяві-приєднанні.
Прайс – письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, вартість Клубних карт, предметів.
Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://geliargym@gmail.com.ua
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовникові фізкультуро – спортивні послуг (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі, а Замовник зобов'язується сплатити ці Послуги та дотримуватись умов цього Договору і усіх додатків до нього.
2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі – "Правила"), які визначені у Додатку №2 до цього Договору і виконання яких є обов'язковим для Сторін.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.
3.4. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Договору, Правилами клубу, вартістю Послуг і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.
3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ
4.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги в Клубі згідно категорії Клубної картки. Категорія Клубної Картки визначає доступ Замовника до конкретних Послуг Клубу.
4.2. Порядок та початок надання Послуг визначаються клубними Правилами.
4.3. Доступ до Клубу можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться перевірка Клубної картки Виконавцем.
4.4. Клубні Картки є власністю Виконавця і підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії, крім випадків, коли Замовник вирішив подовжити строк дії своєї Клубної Картки на новий строк. Замовник повертає Клубну Картку співробітнику Клубу в дату останнього відвідування Клубу.
4.5. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Клубної Картки та Правил.
4.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.
4.7. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров'ю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. В такому випадку Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов'язання за Договором.
4.8. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та зобов'язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України.
4.9. Виконавець надає Послуги Замовнику за переліком, який відповідає категорії Клубної Картки Замовника. Обсяг і види Послуг наведено у Правилах.
4.10. Після закінчення строку дії категорії Клубної карти, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі
4.11. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти сплачені згідно додатку 1 Договору поверненню не підлягають, ні за яких умов.

5. ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченого цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Клубної Картки, обраної Замовником за цим Договором;
5.1.2. Замовляти Додаткові Послуги, передбачені Правилами (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);
5.1.3. Змінити категорію та тип належної йому Клубної Картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;
5.1.4. Заморожувати Клубну Картку, якщо це передбачено типом та категорією картки обраної Замовником;
5.1.5. Отримувати роз'яснення щодо умов цього Договору та тлумачення Правил;
5.1.6. Вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за цим Договором;
5.1.7. На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання умов цього Договору;
5.1.8. Під час споживання Послуг користуватися послугами кваліфікованих фахівців, які є співробітниками Клубу;
5.1.9. За погодженням з Виконавцем збільшити обсяг Послуг. У такому разі Замовник повинен здійснити доплату, згідно Прайсу, встановлених на дату здійснення додаткової оплати;
5.1.10. Отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни шляхом ознайомлення на Сайті;

5.2. Замовник зобов'язаний:
5.2.1. Вчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраній Замовником категорії та типу Клубної Картки;
5.2.2. Завчасно та у повному обсязі сплачувати додаткові Послуги, обрані Замовником;
5.2.3. Не передавати клубну Картку іншим особам для її використання у Клубі (кожна клубна Картка є «іменною»);
5.2.4. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, визначеним у Правилах та у відповідності до виду і типу обраної Клубної Картки;
5.2.5. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання та іншого інвентарю Виконавця.
5.2.6. Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника.
5.2.7. Нести відповідальність матеріально та/або нематеріальну за шкоду, заподіяну майну Клубу та третім особам, які відвідують Клуб, а також нести відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає.
5.2.8. Дотримуватись умов цього Договору, Правил та усіх Додатків до цього Договору.
5.2.9. Надати Виконавцю довідку лікаря, в якій немає протипоказань для користування Замовником певних Послуг.

5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору.
5.3.2. Вимагати від Замовника дотримуватись умов цього Договору та Правил.
5.3.3. Не дозволяти Замовнику входити до Клубу, при відсутності у останнього клубної Картки.
5.3.4. Робити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил. У разі, якщо порушення сталося два рази і більше – видалити Замовника з приміщення Клубу. При систематичному порушенні (два і більше разів) Замовником Правил Виконавець має право позбавити Замовника права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. В такому випадку Клубна Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають відповідний Акт.
5.3.5. Не допускати Замовника до приміщення Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп'яніння та/або під впливом будь-яких наркотичних речовин та/або під впливом медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та реакцію Замовника.
5.3.6. Вимагати від Замовника відшкодовувати завданих ним збитків чи нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) завданні Клубу або співробітникам Клубу, якщо не буде доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;
5.3.7. За існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їх на інший час, з призупинення Клубної Картки до дати призупинення існування форс-мажорних обставин. Узв'язку з вищевикладеним, та приймаючи до уваги зацікавленість клієнтів клубу у безперервності тренувального процесу- керівництво клубу, як крайній захід, має право запропонувати разові платні відвідування з обмеженим переліком послуг, за умови тимчасового замороження клубних карток. Вартість разового тренування визначається керівництвом клубу в односторонньому порядку.
5.3.8. Змінювати комплекс Послуг (в тому числі вводити нові типи та категорії Клубних Карт) без погодження з Замовником.
5.3.9. У разі порушення Виконавцем за наявності його вини п. 5.4.2. цього Договору, Виконавець має право надати Замовнику додаткові Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові послуги або використає їх не у повному обсязі, дія Клубної Картки припиняється і зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі.
5.3.10. В односторонньому порядку вносити зміни у будь-який час на свій розсуд до цього Договору, Правил, вартості Послуг (Прайсу) тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті. Замовник погоджується і визнає, що внесені зміни до Договору, набирають чинності одночасно із оприлюдненням таких змін у спосіб, визначений цим пунктом.
5.3.11. Змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на Сайті;
5.3.12. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу Виконавця та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);
5.3.13. Виконавець має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України..
5.3.14 Виконавець рекомендує замовнику у разі повітряної тривоги, покинути приміщення клубу (на власний розсуд), та перейти в укриття, яке знаходиться у паркінгу-приміщення будівлі клубу.

5.4. Виконавець зобов'язаний:
5.4.1. Надавати Замовнику сплачені ним Послуги відповідно до категорії обраної ним Клубної Картки.
5.4.2. Забезпечити надання Послуг відповідної якості, яка відповідає умовам цього Договору та Правилам.
5.4.3. Підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначеного для використання Замовником.
5.4.4. Подовжити строк дії Клубної Картки у випадках, передбачених цим Договором та Правилами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять в Клубі.
6.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну Виконавцю шкоду. У разі заподіяння Виконавцеві збитку останнім складається Акт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Замовника від підписання Акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку з приміткою про відмову Замовника від підпису. Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів на підставі акту зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, в іншому випадку сума збитку в безакцептному порядку вираховується Виконавцем із загальної суми, зазначеної в Договорі, з наступним пропорційним скороченням терміну дії Клубної Картки.
6.3. Якщо Замовник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших відвідувачів Клубу або працівників Виконавця, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню діяльності Клубу, ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, порушує приписи лікарів і режим лікування, пов'язаний з обмеженнями у фізичних навантаженнях, а також у разі наявності простроченої заборгованості з оплати послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у допуску в Клуб, у зв'язку з чим цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця, без повернення Замовнику сплачених коштів.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. Замовник самостійно визначає можливість за станом здоров'я користуватися Послугами. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Замовника, якщо воно погіршилося в результаті захворювання, травми або іншого розладу здоров'я спричиненого відвідуванням Клубу.
6.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров'я та життя замовника під час повітрянної тривоги, якщо замовник не скористається рекомендацією покинути приміщення клубу та перейти в укриття, яке знаходиться у паркінгу приміщення будівлі клубу.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які не є його працівниками.
6.7. За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим договором, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору, за кожен день прострочення виконання зобов'язання.
6.8. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України
6.9. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Вартість послуг за цим Договором визначається Прайсом, що відповідає категорії обраної Замовником Клубної карти, який розміщено на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті та/або на іншому видному місці.
7.2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України гривні.
7.3. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Замовник відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення Замовником Правил, кошти, сплачені Замовником у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата вартості активації Клубної картки.
7.4. У випадку сплати Замовником частини вартості Клубної Картки (завдатку), несплачений залишок від суми повинен бути сплачений протягом терміну, погодженому Сторонами. У разі прострочення Замовником погодженого терміну Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку. При цьому сплачена Замовником сума поверненню не підлягає.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, проведення антитерористичної операції, масових заворушень, значних валютних коливань, пандемії, карантину та інших обставини, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, ситуацій, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщення, де розташований Клуб, у тому числі дії, які призвели до втрати Виконавцем права щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи в приміщенні, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 20 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання.
8.2. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, які були надані до настання форс-мажорних обставин.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної Картки, та діють до останнього дня строку дії Клубної Картки.
9.2. Активація Клубної Карти відбувається у відповідності до умов цього Договору та Правил.
9.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
9.4. Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У випадку односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну Карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або в наслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної Карти не змінюється, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено в цьому Договорі.
10.2. У разі виникнення випадків, передбачених п. 1 0.1. цього Договору, Замовник може скористатися послугою призупинення дії Клубної Картки упорядку, передбаченому Правилами.
10.3. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта , щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни які можуть відбуватися в роботі Клубу.
10.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов'язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу.
10.5. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він свідомо погоджується на всі умови Договору; ознайомлений з Прайсом Виконавця та Правилами; стан здоров'я Замовника та/або стан здоров'я дитини дозволяє йому та/або його дитині користуватися Послугами Виконавця у відповідності до цього Договору; Замовник та/або його дитина не мають протипоказань щодо занять спортом та фізичними навантаженнями.
Цей Договір пропонується Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем _ Яскевич Кирило Олександрович, ідентифікаційний номер 3000914896

ПРАВИЛА КЛУБУ

1. Вступ
Правила клубу розроблені відповідно до Законодавства Українита регулюють відносини між Замовником/Клієнтом та Виконавцем/Клубом.
Мета Правил клубу- встановлення чітких, довірливих відносин між Замовником/Клієнтом та Виконавцем/Клієнтом.
Правила клубу є невід'ємним Додатком до публічного договору про надання фізкультурно-спортивних послуг. Особи, які відвідують Клуб в якості Гостей Замовника, зобов'язані дотримуватися цих Правил в період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил клубу Гостями несе Замовник, який запросив Гостя.

2. Термінологія Правил
2.1. «Період дії Клубної карти» – строк дії Клубної Карти (термін відвідування Клубу Клієнтом). Який визначається за видом Клубної карти. Початок обчислюється від дати активації Клубної Карти.
2.2. «Призупинення Клубної Карти» – можливість за період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Карти.
2.3. «Комплекс послуг» – послуги, включені у вартість Клубної Карти.
2.4. «Додаткові послуги» – послуги, не включені у вартість Клубної Карти і що надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до чинного Прайсу на додаткові послуги Клубу.
2.5. «Кліп-карта» – певна кількість додаткових послуг, що купується Клієнтом одноразово. Вартість кліп-карт (и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається Прайсом.
2.6. «Режим роботи Клубу» – дні та години, у які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами.
2.7. «Групові заняття» – заняття, що проводяться інструкторами Клубу для Клієнтів, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття. Регламентується розкладом Клубу.
2.8. «Персональне тренування» (ПТ) – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повноїоплати, згідно Прайсу.
2.9. «Спліт-тренування» – заняття з персональним тренером двох Клієнтів Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно Прайсу.
2.10. «Авторська Студія» – заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового заняття форматомпроведення, який включає етапи детального роз'яснення, а також відпрацювання окремих технік/елементів. Тривалість від 30 до 90 хвилин. Проводиться за додаткову плату.
2.11. «Технічні перерви» – перерви в роботі Клубу в цілому, сауни, солярію і приміщень для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування за нормами експлуатації.
2.12. «Гість Клубу» – фізична особа, яка не є Клієнтом, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнту «Гостьовий візит».
2.13. «Спеціаліст» – фахівець, який надає послугу, та перебуває у трудових або цивільно-правових відносинах з Клубом.
2.14. «Депозит»- грошові кошти, що вносяться Клієнтом (за Клієнта Клубу) в якості попередньої оплати майбутніх послуг Клубу. Клуб здійснює списання з депозиту в рахунок оплати послуги при фактичному її наданні без додаткового розпорядження Клієнта чи іншого платника. Розрахунки за депозитом визнаються вірними за даними внутрішньої системи обліку Клубу.

3. Клуби, Положення про види Клубних Карт, періоді їх дії та можливості їх призупинення.
(Перелік послуг, передбачений Клубної Картою)
3.1. Види клубних карток
3.1.1. Клубна Картка «Full day»
3.2. Період дії клубних карток
3.2.1. на 1 рік (365 днів) Клубні Картки «Full day»12
3.2.2. на 6 місяців (182 дні) Клубні Картки «Full day» 6,
3.2.3 на 3 місяці (90 днів) Клубні картки «Full day» 3,
3.2.4. на 1 міс (30 днів) Клубні картки «Full day» 1
3.3. Умови можливості призупинення клубних карток
3.3.1. Клубна Картка «Full day»12, з можливістю призупинення на 60 днів.
3.3.2. Клубна Картка. «Full day» 6 з можливістю призупинення на 30 днів.
3.3.9. Клубна Картка «Full day» 3 з можливістю призупинення на 15 днів.

4. Комплекс послуг. Додаткові послуги. Кліп-карта (и).
4.1. Комплекс послуг:
4.1.1. Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Full day»
Відвідування Клубу: пн.-пт. з 07:00 до 23:00, сб., нд. та святкові дні – з 09:00 до 22:00.
Відвідування тренажерного залу.
Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).
Відвідування зони кроссфіт.
Відвідування зони єдиноборств.
Відвідування фінської сауни.
Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування) тренажерна зала/кроссфіт зона, термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки (послуга надається тільки новим клієнтам)
Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування) зона єдиноборств, термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки (послуга надається тільки новим клієнтам)
Массаж шийно-коміркової зони (1 массаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки (послуга надається тільки новим клієнтам)
Послуги фітнес бару (додаткова оплата).
4.1.2. Додаткові послуги та Кліп-карта (и).
Кліп карта на 5 тренувань – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 30 днів.
Кліп карта на 10 тренувань – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 45 днів.
Кліп карта на 5 сеансів масажу – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 30 днів.
Кліп карта на 10 сеансів масажу – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 45 днів
Умови надання та перелік додаткових послуг і кліп-карт, уточнюйте на рецепції Клубу.

5. Режим роботи Клубу.
5.1. Клуб відкритий для відвідування з 7:00 до 22:00 (понеділок – п'ятниця); з 09:00 до 17:00 (субота), з 09:00 до 15:00 (неділя), 1 січня-вихідний, 25 грудня-вихідний.
5.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на стенді та/або рецепції Клубу.
5.3. Режим роботи чергового інструктора тренажерного залу з 07:00 до 7:30 та з 21:30 до 22:00 (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 09:30, з 16:30 до 17:00 (субота), з 09:00 до 09:30, з 14:30 до 15:00 (неділя),
5.4. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.
5.5. Адміністратор Клубу має право в 21:30 (понеділок-п'ятниця), в 16:30 (субота), 14:30 (неділя) зупинити роботу музичної техніки.
5.6 Клієнти Клубу в 21:45 (понеділок-п'ятниця), в 16:45 (субота) та 14:45 (неділя) повинні покинути приміщення клубу, призначені для занять, для завершення роботи Клубу. Штраф за затримку виходу з клубу більше 5 хвилин – 200 грн.

6. Умови оплати. Реєстрація Клієнта Клубу. Умови призупинення Клубних карт
6.1. Реєстрація Клієнта та активація Клубної Карти.
6.1.1. Укладення Договору проводиться тільки на підставі документа, що посвідчує особу, так як відвідування Клубу є персональним.
6.1.2. Після укладення Договору Клієнти зобов'язані пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: оформлення Клубної Карти, фотографування.
6.1.3. Клубна Карта є пропуском на територію Клубів мережі. Відвідування Клубів мережі можливо тільки при пред'явленні Клубної Карти! Вона пред'являється адміністратору на рецепції. Клубна Карта не підлягає передачі третім особам. При втраті або поломці, Клубна Карта повинна бути відновлена Клієнтом за додаткову плату, відповідно до чинного Прайсу.
6.1.4. Активація Клубної Карти здійснюється:
– Клубна карта період дії 365 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 60 днів з дати підписання Договору або автоматично на 61 день.
– Клубна карта період дії 182 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 30 днів з дати підписання Договору або автоматично на 31 день.
– Клубна карта період дії 90 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 15 днів з дати підписання Договору або автоматично на 16 день.
– Клубна карта період дії 30 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 10 днів з дати підписання Договору або автоматично на 11 день.
6.1.5. Активація Кліп - Карти здійснюється:
- З першого використання послуги або автоматично на 46-й день
6.2. Умови призупинення Клубної Карти.
6.2.1. Умови призупинення Клубної карти можливо на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо призупинення передбачено видом Клубної Карти.
6.2.2. Призупинення Клубної Карти оформляється на підставі письмової заяви, або шляхом здійснення телефонного дзвінка до клубу.
6.2.3. Призупинення оформляється день в день.
6.2.4. Мінімальний термін призупинення – 1 день. Загальне число днів і періодів призупинення визначається видом Клубної Карти і терміном її дії.

7. 7. Правата обов'язки Клієнта.
7.1. Клієнтмає право:
7.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, що надаються.
7.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
7.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації по кожному виду Послуг.
7.1.4. Користуватися можливістю призупинення Клубної Карти в тому випадку, якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти.
7.1.5. У виняткових випадках змінити вид Клубної Картки шляхом доплати, згідно Прайсу, один раз протягом періоду дії Клубної карти на залишок її дії.
7.1.6. Клієнт має право одноразово протягом періоду дії Клубної карти на залишок її дії переоформити Клубну Карту на іншу людину старше 14 років, який не є і не був раніше клієнтом клубів мережі «Geliar», на підставі письмової заяви з оплатою, згідно затвердженого Прайсу. Для процедурипереоформлення потрібна обов'язкова присутність Клієнта клубу і людини, на якого здійснюється переоформлення Договору, а також їх оригінали паспортів і Договору. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у встановлений час роботи відділу продажів Клубу.

7.2. Клієнт зобов'язаний:
7.2.1. Перед початком відвідування Клубу пройти відповідну процедуру реєстрації, заповнення анкетних даних і фотографування. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і службі внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу;
7.2.2. Дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших відвідувачів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати у своїй промові нецензурні вирази, лайку.
7.2.3. Якщо умисні або ненавмисні дії Клієнта створюють загрозу для його власного життя (здоров'я) або для життя (здоров'я) оточуючих, а також, якщо вище вказані дії суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу має право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), позбавлення Клубної карти, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
7.2.4. Вживати та/або поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також палити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО. Клуб залишає за собою право припинити порушення на розсуд адміністрації Клубу.
7.2.5. Відвідувати Клуб за наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Клієнта ознак алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром), співробітникиКлубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відмови в доступі до Клубу, відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
7.2.6. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.
7.2.7. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні, у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.
7.2.8. При відвідуванні занять у залах групових програм, студіях єдиноборств, кроссфіту , необхідно переодягатися у спортивний одяг і закрите спортивне взуття (без залишків піску і бруду на протекторі підошви).
7.2.9. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути закрита.
7.2.10. При укладанні Договору про надання спортивно-фізкультурних послуг, Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні (малолітні)діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймають на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей.
7.2.11. Клієнт зобов'язаний самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. При наявності гострих інфекційних та/або шкірнихзахворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.
7.2.12. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного та/або шкірного захворювань у Клієнтів Клубу, відвідування Клубу забороняється. При недотриманні даного правила, Клуб залишає за собою право тимчасово усунути Клієнта Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і зажадати довідку від лікаря-спеціаліста.
7.2.13. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей -спеціально обладнані комірки, розташовані в зоні рецепції, на час знаходження в Клубі. Усім відвідувачам рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні Клієнтом звільняється.
7.2.14. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.
7.2.17. Йдучи з Клубу, Клієнт повинен здавати адміністратору рецепції ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані нимна час даного відвідування Клубу. У разі втрати (поломки) Клубної Карти, ключа або замка від шафи, майна Клубу, Клієнт зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого (зламаного), відповідно до діючого Прайсу.
7.2.16. В цілях безпеки Клієнта Клубу, в Клубі здійснюється відеоспостереження. Підписуючи цей Додаток Клієнт Клубу підтверджує свою згоду на відеоспостереження в Клубі та надає свою згоду на ведення запису відеоспостереження.
7.2.17. Кіно-, відео-та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНО.
7.2.18. Не дозволяється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
7.2.19. ЗАБОРОНЕНО програвання власних музичних дисків Клієнта Клубу на музичному обладнанні Клубу.
7.2.20. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу персоналу Клубу.
7.2.21. Клієнти Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати рушники при заняттях, не використовувати різкіпарфумерні запахи.
7.2.22. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.
7.2.23. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.
7.2.24. Щоб уникнути заподіяння незручності Клієнтам Клубу, які відвідують душові, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, користуватися засобами гоління в душових, строго ЗАБОРОНЕНО.
7.2.27. Заборонено користуватися маслами, медом, скрабіруючими речовинами в душових і саунах Клубу.
7.2.26. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 4 (чотирьох) років у жіночій або чоловічих роздягальнях і саунах.
7.2.27. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування на території Клубу. Клієнт клубу може скористатися фітнес-баром.
7.2.28. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.
7.2.29. Клієнти можуть користуватися послугами тільки інструкторів Клубу «Geliar». Проведення персональних тренувань Клієнтами або гостями Клубу ЗАБОРОНЕНО. При порушенні, адміністрація Клубу залишає за собою право відсторонення від тренування і виключення порушника з числа Клієнтів.
7.2.30. Всі додаткові послуги, що надаються після 21:00, повинні бути сплачені наперед.
7.2.31. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.
7.2.32. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.
7.2.33. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

8.Права
та обов'язки Клубу.
8.1. Клуб має право:
8.1.1. При проведенні клубних заходів обмежити зону, призначену для тренувань, про що Клієнти сповіщаються не менше ніж за 48 (сорок вісім) годин до проведення зазначених заходів, шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.
8.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.
8.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залах і приміщеннях у зв'язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 3 (три) дні до дати початку заходу.
8.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу справжніх Правил або умов Договору, та/або обмежи тидоступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.
8.1.5. Змінювати розклад групових занять в Клубі.
8.1.6. Змінювати інструкторів групових програм, заявлених у розкладі.
8.1.7. Змінювати персональних тренерів та тренерів студій у разі їх хвороби, відпустки або звільнення.
8.1.8. Надавати Комплекс послуг та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.
8.1.9. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.
8.1.10. Клуб має право відмовити у допуску в клуб Клієнта Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг або штрафів.

8.2.
Клуб зобов'язаний:
8.2.1. Надавати якісний Комплекс послуг та додаткові послуги.
8.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості наданих послуг.
8.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.
8.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам і нормам.
8.2.5. Надавати Клієнту Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.
8.2.6. Надати спеціально обладнані осередки для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах їх надання.

9.Відповідальність Сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Клієнт несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
9.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.
9.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та/або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб та/або, якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивним і/або правил техніки безпеки. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
9.4. Клієнт Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, а також травмами, отриманих в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.
9.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.
9.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність з запрошеними ним особами (Гостями Клубу) за дотримання цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяної шкоди. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.
9.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Клієнтів Клубу на стоянці.
9.8. У разі порушення оплати, Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.
9.9. Клієнт Клубу не може розірвати Договір, якщо укладання Договору було на пільгових умовах або в період акції.
9.10. У разі дострокового розірвання Договору з будь-яких причин, сплачена вартість Послуг поверненню не підлягає і є вартістю активації Клубної карти.
9.10. У всьому іншому, що не врегульовано Договором та цими Правилами, Клуб та Клієнти Клубу повинні керуватися законодавством України.

10. Комунікації Клієнтів та адміністрації Клубу. Контакти для комунікації.
10.1. Клієнт має право звернутися до адміністрації Клубу, за допомогою письмової заяви. Бланк фірмової заяви знаходиться у менеджера Клубу і заповнюється відповідно до вимог: П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону і т.д. Адміністрація Клубу зобов'язана розглянути заяву і проінформувати Клієнта Клубу про прийняте рішення протягом 30 робочих днів з моменту надходження заяви.

11. Правила користування Комплексом послуг і додатковими послугами.
11.1. Правила користування Комплексом послуг
11.1.1. Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам відповідно до виду придбаної Картки. До Комплексу послуг належать послуги, що входять у вартість Клубної Карти і зазначені в Договорі.
11.1.2. Строк дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної карти.
11.1.2. Покупка додаткових послуг проводиться через депозит Клієнта, який останній зобов'язується поповнювати в разі наміру придбання додаткових платних послуг Клубу.
11.1.3 На підтвердження факту поповнення депозиту і списання коштів з депозиту на додаткові платні послуги, Клубу видає клієнту чек з зазначенням суми поповнення депозиту і суми списання коштів з депозиту з переліком послуг, за які здійснено списання грошових коштів з депозиту
11.1.4 Продаж і фактичне надання (проведення) додаткових платних послуг Клієнту здійснюється тільки за наявності на його депозиті достатньої для оплати такої послуги суми грошових коштів.
11.1.5 Грошові кошти, внесені Клієнтом на депозит, не підлягають поверненню ні за яких умов, окрім випадків продовження строку дії клубної карти протягом 30 днів з моменту закінчення діючого Договору.

12 Правила користування додатковими/індивідуальними послугами
12.1. До додаткових/індивідуальних послуг відносяться: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції/студії і т.п., фітобар, масажні послуги та інші Повний перелік додаткових/індивідуальних послуг знаходиться на рецепції і/або у відділі продажів Клубу. Клуб має право в односторонньому поряду змінювати перелік додаткових\індивідуальних послуг.
12.2. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг.
12.3. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги клієнт здійснює особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.
12.4. Клієнт Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 6 годин. Повідомити про відмову необхідно свого фахівця або адміністратора Клубу. Якщо Клієнт повідомить про скасування менш ніж за 6 годин, то Клуб має право стягнути з Клієнта неустойку у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення неустойки проводиться за рахунок отриманої від Клієнта оплати за надання послуг.
12.5. Строк дії послуг:
– «1 послуга» діє в день здійснення покупки;
– Кліп-карта на «5 послуг» діє протягом 30 днів з моменту підписання (активації клубної картки);
– Кліп-карта на «10 послуг» діє протягом 45 днів з моменту підписання (активації клубної картки);
12.6. По закінченні терміну дії кліп-карти або строку дії Договору, при умові не продовження Договору, так само як дострокового розірвання Договору або його переоформлення на іншу особу, оплачені послуги анулюються, тобто послуги вважаються наданими.
12.7. Клуб зобов'язується забезпечити заміну персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора. У разі відмови Клієнта від надання Клубом заміни персонального тренера, в індивідуальному порядку розглядається заява Клієнта про продовження терміну дії кліп-карти, якщо це не суперечить терміну дії Договору

13. Правилавідвідування тренажерного залу.
13.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту рекомендується пройти медичне обстеження.
Пам'ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.
13.2. Клієнт повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів.
13.3. Відвідування тренажерного залу можливо тільки у змінному спеціальному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначеної для занятьфітнесом. Змінне взуття має бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов'язково закрита. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.
13.4. Щоб уникнути отримання травм, Клієнт повинен дотримуватися основних принципів побудови тренування, інформацію про які він отримав при проходженні вступного інструктажу. При необхідності Клієнт може звернутися за допомогою до інструкторів Клубу.
13.5. Після виконання вправи, Клієнту необхідно прибирати за собою обладнання і предмети особистого користування.
13.6. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі й інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати обладнанняв спеціально відведені для цього місця. Клієнти несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання, інвентарю, а також псування майна Клубу.
13.7. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це веде до псування підлогового покриття і підвищує рівень шуму.
13.8. Для безпеки Клієнта, вправи з максимальними вагами в тренажерному залі рекомендується виконувати з інструктором або досвідченим партнером.
13.9. ЗАБОРОНЕНО використання відкритих ємностей для води (у тому числі одноразових стаканчиків), а також скляних ємностей.
13.10. Щоб уникнути нещасних випадків, присутність дітей молодше 14 років в тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА.
13.11. Діти старше 14 років можуть займатися в Клубі самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, за наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюються всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.
13.12. Клієнти несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю, Клієнти Клубу зобов'язані повідомити про це черговому інструкторові.
13.13. Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера, Клієнт повинен повідомити про це черговому інструкторові. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.
13.14. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) або крейду на території клуба заборонено винятком є зона кроссфіт в якій дозволяється використовувати розчин, окис магнію або сіль магнію.
13.15. Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати.

14. 14. Правила відвідування залу групових програм.
14.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту рекомендується пройти медичне обстеження.
Пам'ятайте, що Клієнт несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки натериторії Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.
14.2. Щоб уникнути травм, рекомендується відвідування занять, відповідних індивідуальним рівнем підготовки Клієнта.
14.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни в розклад вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.
14.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин, щоб уникнути травм інструктор має право не допустити Клієнта.
14.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.
14.6. Відвідування зали групових програм можливе тільки у змінному спеціальному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначеному для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов'язково закрите. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.
14.7. На групових заняттях не дозволено використовувати власну хореографію і вільні ваги без дозволу інструктора.
14.8. Клієнти Клубу зобов'язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.
14.9. ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм.
14.10. ЗАБОРОНЕНО відвідування залу групових програм дітям, які не досягли віку 14 років.
14.11. ЗАБОРОНЕНО присутність дітей в залі групових програм під час проведення групових занять.
14.12. ЗАБОРОНЕНО використання мобільних телефонів під час групових занять.
14.13. ЗАБОРОНЕНО в залах групових програм використання відкритих ємностей для води (у тому числі одноразових стаканчиків), а також скляних ємностей.
14.14. Послуги по персональному тренінгу та авторським занять надаються тільки після попередньої оплати.
14.15. Самостійні заняття в залах групових програм можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових класів, зазначених у розкладі, і попереднього резервування на персональне тренування.

15. Правила відвідування Фінської сауни.
15.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту рекомендується пройти медичне обстеження. Пам'ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.
15.2. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням фінської сауни обов'язково прийняття душу.
15.3. Заборонено заходити в сауну у взутті.
15.4. При відвідуванні фінської сауни забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.
15.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в сауну.
15.6. Прийом їжі на території роздягалень, фінської сауни ЗАБОРОНЕНО.
15.7. Відвідування фінської сауни в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп'яніння ЗАБОРОНЕНО.
15.8. Електрокам'яна сауна знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:00 до 21:45,
сб. з 09:00 до 16:45 , максимальна температура у фінській сауні складає 100С º.
15.9. Під час знаходження в сауні слід уникати зіткнення з поверхнею кам'янки – це може викликати сильні опіки.
15.10. Забороняється накривати кам'янку сторонніми предметами – це може призвести до пожежі.
15.11. Забороняється в сауні плескати у відсік для каменів воду і ароматизатори.
15.12. Заборонено заносити пластикові стаканчики і пляшки у фінську сауну.
15.13. З метою гігієни, рекомендується в сауні стелити рушник на лаву.
15.14. Заборонено залишати дітей в сауні без нагляду батьків.
15.15. Увага! Занадто довге перебування в сауні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров'я.

16. Правила відвідування зони Єдиноборств
16.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту рекомендуєтьсяпройти медичне обстеження.
Пам'ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик
16.2. Щоб уникнути травм і нанесення шкоди Вашому здоров'ю, відвідування залу єдиноборств можливо ВИКЛЮЧНО в форматі персонального і групового тренінгу.
16.3. Відвідувати заняття рекомендується в зручній спортивній формі і взуття.
16.4. Групові заняття проводяться строго за розкладом, затвердженим адміністрацією клубу.
16.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ знаходитися в залі єдиноборств під час проведення персональних тренувань.
16.6. У залі єдиноборств ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити різного роду спаринги, відпрацьовувати кидкову техніку і больові прийоми в відсутність тренера. Це може привести до серйозних травм і псування майна клубу.
16.7. У відсутність тренера ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися музичним обладнанням.
16.8. Використовуваний Вами інвентар після тренування необхідно прибирати на місце.

17. Правила відвідування Клубу супроводжуючими особами.
17.1. Супроводжуючі особи, що не мають Клубної карти, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування для них є зона рецепції Клубу.

18. Правила відвідування Клубу дітьми з 7 до 14 років.
18.1 Перебування дітей віком з 7 до 14 років на території клубу, можливе лише у супроводі тренера.
19. Прикінцеві положення.
19.1. У разі заподіяння Клієнтом Клубу збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Клієнтом Клубу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
19.2. При перериванні Членства, у разі порушення цих Правил, оплата за невикористаний час не повертається.
19.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами за цими Правилами, вирішуються шляхом переговорів між Клубом та Клієнтом Клубу. Розбіжності, з яких сторони не досягли домовленості, підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження Клубу.
19.4. Все, що не врегульовано положеннями цих Правил, регулюється законодавством України.
19.5. Клуб має право запитувати в офіційному порядку інформацію про клієнтів у правоохоронних та імміграційних органах з метою недопущення на його територію осіб, чия присутність, поведінка і інші дії можуть викликати негативне ставлення інших Клієнтів або піддати їх небезпеці.