ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У ЦІЙ ОФЕРТІ (ДОГОВОРІ)
1.1. Договір: зобов'язання Виконавця про надання Клієнту послуг на умовах Публічної оферти, текст якої розміщений на інформаційних стендах Клубу або на Офіційному Сайті Клубу, за умови прийняття (акцепту) Клієнтом умов такої Публічної оферти.
1.2. Клуб: спортивний клуб Виконавця Договору, який надає послуги під брендом «Geliar GYM», розташований за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 2-К, та законним користувачем приміщень якого є Виконавець Договору.
1.3. Виконавець: фізична особа-підприємець Обухов Віталій Юрійович, який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 06.06.2018; номер запису: 2 069 0000 042384).
1.4. Клієнт: дієздатна особа, що визнала умови Договору обов'язковими для себе внаслідок прийняття (акцепту) умов Публічної оферти, викладених на Офіційному Сайті Клубу; учасник корпоративного Договору (договору з юридичною особою).
1.5. Гість Клубу: фізична особа, яка не є Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої Клієнту, який запросив Гостя Клубу, послуги гостьового візиту(«Гостьовий візит»), або через реєстрацію на Офіційному Сайті Клубу; Гостем Клубу може бути особа віком від 16 років, а до 16 років - лише за згодою батьків, опікунів, піклувальників.
1.6. Працівники (персонал) Клубу: фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з Виконавцем або представляють його інтереси відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Клубна картка: картка відповідного типу, обраного Клієнтом, яка надається йому для відвідування Клубу та визначає обсяг послуг, що будуть надаватися Клієнту Клубом.
1.8. Клубні правила: невід'ємна частина публічної оферти, що встановлює обов'язкові правила поведінки у Клубі усіх Клієнтів та Гостей Клубу (Додаток №1).
1.9. Базові послуги: базовий комплекс спортивно-оздоровчих послуг, перелік яких встановлений нормативними документами Виконавця/Клубу та які включені до складу послуг відповідного типу Клубної картки, придбаної Клієнтом, і які надаються Клієнту протягом терміну дії Клубної картки.
1.10. Додаткові послуги: спортивно-оздоровчі послуги, що надаються Клієнту в Клубі понад ті, що є у переліку базових послуг та не включені до вартості відповідного типу Клубної картки; зазначені в Додатках, розміщених у Куточку Клієнтів Клубу.
1.11. Індивідуальні послуги:
це спортивно-оздоровчі послуги, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових занять, залі боксу тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.
1.12. Послуги: це базові, додаткові та індивідуальні спортивно-оздоровчі послуги всі разом, кожна окремо або їх довільне поєднання, що можуть надаватися у Клубі на умовах цієї Публічної оферти.
1.13. Офіційний Сайт Клубу: офіційна веб-сторінка Клубу в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://geliar-gym.com/ і є джерелом інформування Клієнтів.
1.14. Куточок Клієнтів Клубу: стенд із регламентованою інформацією для забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.
1.15. Режим роботи Клубу:
дні та години, у які Клуб відчинено для відвідування Клієнтами та Гостями Клубу.
1.16. Групові заняття: заняття, що проводить персонал Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин, залежно від формату заняття, у студіях для групових занять.
1.17. Персональне тренування:
заняття за індивідуальною програмою протягом 60 хв з персональним тренером - працівником Клубу.
1.18. Спліт тренування: заняття з персональним тренером-працівником Клубу одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом певного періоду часу.
1.19. Вступний інструктаж: оглядово-практичне заняття з працівником Клубу, метою якого є адаптація Клієнта, Гостя Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.
1.20. Прейскурант: письмовий документ Виконавця, розміщений на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті https://geliar-gym.com/ , який містить перелік та вартість Послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі і можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Клубних правил та інших Правил (Інструкцій), що діють у Клубі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги, дотримуватися умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Клубу, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Публікація та розміщення Виконавцем тексту Договору на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті - https://geliar-gym.com/ є пропозицією (офертою) Виконавця для необмеженого кола Клієнтів укласти Договір на умовах, викладених у його тексті .
3.2. Оплата Клієнтом замовлених Послуг чи підписання заяви-приєднання до Договору вважається акцептом оферти, вказаної у п. 3.1. Договору, в цілому та без застережень.
3.3. Договір вважається укладеним з дня отримання Виконавцем оплати від Клієнта замовлених Послуг та/або оформлення (підписання) Клієнтом заяви-приєднання до Договору чи вчинення інших дій, передбачених Договором. Клієнт вчиненням будь-якої із вказаних у цьому пункті Договору дії підтверджує розуміння ним умов Договору і виражає свою згоду їх дотримуватися.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ
4.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги у Клубі згідно з категорією обраної Клієнтом Клубної картки. Обсяг і види Послуг, що надаються згідно відповідної категорії Клубної картки, наведено на Офіційному Сайті Клубу та у прейскуранті. Отримання Клієнтом Послуг можливе лише за наявності оплаченої відповідної категорії Клубної картки згідно з прейскурантом.
4.2. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Клієнтом Клубної картки входить до вартості Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Клієнтом Клубної картки вважається наданням йому додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно з прейскурантом.
4.3. У разі закінчення терміну дії Клубної картки чи спожиття Клієнтом Послуг, які він оплатив Виконавцю, Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином й у повному обсязі та спожитими Клієнтом.
4.4. Години відвідування Клубу Клієнтом та надання йому Послуг встановлюються відповідно до режиму роботи Клуб та категорії Клубної картки.
4.5. Виконавець залишає за собою право змінювати режим роботи Клубу. Про такі зміни режиму роботи Клуб заздалегідь повідомляє своїх відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті Клубу https://geliar-gym.com/, крім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість Послуг за Договором визначається відповідно до чинного прейскуранту.
5.2. Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором, у термін, зазначений у рахунку на оплату.
5.3. Оплата Послуг здійснюється у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу або у системі LiqPay.ua на поточний рахунок Виконавця.
5.4. Квитанція про оплату Послуг є підставою для отримання у Працівника Клубу Клубної карти відповідної категорії.
5.5. Кошти, сплачені Клієнтом, поверненню не підлягають, якщо інше не встановлено умовами цього Договору.
5.6. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом, на рахунок Виконавця.

6. КЛУБНА КАРТКА
6.1. Клубна картка, зареєстрована відповідно до умов п. 6.3. Договору, надає доступ до Клубу Клієнту та визначає перелік Послуг, що йому надаються. Клубна картка пред'являється Клієнтом при кожному відвідуванні Клубу і є пропуском до Клубу, а також засобом доступу до додаткових сервісів, послуг у Клубі. За відсутності Клубної картки з будь-яких причин вхід до Клубу Клієнту дозволяється лише за згодою адміністратора Клубу. Клубна картка є індивідуальною (іменною) та не може бути передана для використання іншій особі.
6.2. Реєстрація Клубної картки - це присвоєння їй особистої фотографії Клієнта, що виготовляється у цифровому форматі шляхом фотознімку Клієнта відповідальним Працівником Клубу в момент видачі Клієнту Клубної картки та вноситься до системи контролю доступу Виконавцем з метою персоніфікації Клубної картки та подальшої ідентифікації Клієнта. При цьому Клієнт погоджується, що оплата ним Послуг чи підписання заяви-приєднання до Договору вважається його згодою на вказану у цьому пункті Договору фотозйомку. Фотографії Клієнта, виготовлені для виконання умов цього Договору, використовуються Виконавцем лише для належного надання Послуг за цим Договором.
6.3. Клубна картка підлягає активації при першому відвідуванні Клубу, але не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати укладення цього Договору. У разі якщо Клієнт клубу протягом вищевказаного терміну не активував Клубну картку, то вона вважається активованою з 00-00 годин 31 (тридцять першого) дня з дати укладення Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Клієнт має право:
(1) замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;
(2) змінити тип Клубної картки, що йому належить, на картку вищої вартості за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Клубом;
(3) під час користування Послугами отримувати консультації та звертатися за кваліфікованою допомогою до Працівників Клубу (адміністраторів);
(4) отримувати інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
(5) брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу у разі їх дії;
(6) призупиняти дію Клубної картки, якщо це передбачено її типом та категорією картки;
(7) отримувати роз'яснення умов цього Договору та тлумачення Клубних правил;
(8) переоформити Клубну картку з оплаченим обсягом послуг на іншу особу віком від 16 років, яка не є або не була раніше клієнтом Клубу на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Клубної картки забороняється. Для процедури переоформлення потрібна обов'язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється Клубна картка, з оригіналом паспорту та чеком про сплату Послуг, Клубною карткою Клієнта;
(9) провести по Гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною карткою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою чи не був Клієнтом Клубу.
7.2. Клієнт зобов'язується:
(1) у порядку та у терміни, вказані у Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, що передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом Клубної картки;
(2) перед початком відвідування Клубу пройти процедуру фотографування, заповнення анкетних даних (ПІБ, № телефону, вік тощо) та повідомляти Працівникам Клубу лише достовірну інформацію щодо себе;
(3) надати відомості Виконавцю та/або Працівникам Клубу (адміністратору) про особливості стану свого здоров'я чи Гостей Клубу, запрошених Клієнтом за гостьовим візитом, про можливі протипоказання по стану здоров'я щодо занять фізкультурою чи спортом або отримання інших Послуг, не починати заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття; у Клубі слідкувати за самопочуттям запрошених ним Гостей Клубу та нести відповідальність за їх самопочуття та вчинки;
(4) надати письмову згоду батьків або опікунів/піклувальників щодо відвідування Клубу неповнолітніми особами;
(5) не заходити до Клубу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої;
(6) не палити на території Клубу;
(7) нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам чи майну Клубу, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, запрошеними Клієнтом за гостьовим візитом;
(8) не приносити на територію Клубу власну їжу, будь-які види зброї, боєприпаси, вибухові та легкозаймисті речовини;
(9) самостійно і відповідально контролювати стан власного здоров'я та не відвідувати Клуб за наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань; не допускати осіб, запрошених Клієнтом за гостьовим візитом, до відвідування Клубу у разі наявності у них стану таких захворювань;
(10) нести відповідальність за збереження свого майна;
(11) дотримуватися етики у поведінці, правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;
(12) з повагою ставитися до інших Клієнтів та Гостей Клубу, Працівників Клубу, не допускати зі свого боку дій чи бездіяльності, які можуть будь-кому завдати шкоди.
7.3. Виконавець має право:
(1) перевіряти чинність Клубної карти Клієнта;
(2) не допускати Клієнта, Гостя Клубу в Клуб і не надавати Послуги у разі неоплати вартості останніх відповідно до умов цього Договору чи наявності заборгованість з оплати додаткових послуг, штрафів;
(3) робити зауваження Клієнту у разі порушення ним цього Договору, Клубних правил, інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують діяльність Клубу, та вказувати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталося принаймні два рази – видалити Клієнта з приміщення Клубу та позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, оплачених за цим Договором. У такому разі Клубна картка Клієнта вилучається, а Працівники Клубу складають та підписують відповідний акт. При цьому дія цього Договору припиняється з дати складання такого акту і вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Клуб вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;
(4) не допустити Клієнта до користування Послугами у разі виявлення в останнього незадовільного стану здоров'я, що може завдати ще більшої шкоди його здоров'ю або здоров'ю інших відвідувачів та персоналу Клубу;
(5) не допускати в Клуб або відсторонити від тренувань, вивести за межі Клубу Клієнта, Гостя Клубу, припинити договір з Клієнтом, якщо:
- умисні або мимовільні дії Клієнта, Гостя Клубу створюють загрозу для його власного життя та/або здоров'я, для здоров'я та/або життя оточуючих чи суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, законодавства;
- у Клієнта, Гостя Клубу наявні ознак, що можуть свідчити про його алкогольне та/або наркотичне та/або медикаментозне сп'яніння чи наявність залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром);
(6) на власний розсуд без пояснень підстав відмовити Клієнтові у подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. У такому разі дія цього Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна картка анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної картки з розрахунку:
ВП-(ВП/ ПДП (365 днів)*ФПДП(дні))=СП,
де:
ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;
ПДП – період дії послуги – 365 днів;
ФПДП – фактичний період дії послуги – у днях з дати активації Клубної картки до дати припинення надання послуг;
СП – сума повернених коштів.
(7) вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода), якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини;
(8) через персонал Клубу доводити до відома Клієнтів та Гостей Клубу обов'язкові розпорядження та правила поведінки тією мірою, як необхідно для забезпечення у спортивних зонах порядку, безпеки та/або дотримання Клубних правил;
(9) в односторонньому порядку вносити зміни у будь-який час на свій розсуд до цього Договору (Публічної оферти), Клубних правил, прейскуранту, розкладу групових занять, додавати або видаляти заняття, міняти тренерів персональних та/або групових програм, тощо. Такі зміни набирають чинності з дня розміщення зміненого тексту відповідного документу на інформаційному стенді Клубу та/або на веб-сайті https://geliar-gym.com/ та є обов'язковими для Клієнта;
(10) без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прейскурант;
(11) обмежувати використання будь-якого тренажера або обладнання для проведення профілактичних або ремонтних робіт з ним;
(12) відмовитися від Договору з Клієнтом в односторонньому порядку, якщо Клієнт чи запрошений ним Гість Клубу проводив рекламні кампанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням без узгодження з Виконавцем чи персоналом Клубу. Якщо дані дії мали комерційний, політичний характер, то Клуб також може вимагати грошову компенсацію;
(13) здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та на прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію дій Клієнтів та Гостей Клубу (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації відповідно до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях). При цьому Клієнт погоджується, що оплата ним Послуг чи підписання заяви-приєднання до Договору вважається його згодою на здійснення вказаних у цьому пункті Договору відео та аудіо нагляду і фіксації;
(14) у будь-який час додатково вимагати від Клієнта медичні довідки про його стан здоров'я та/або відсутність медичних протипоказань для відвідування Клубу з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, у тому числі з метою недопущення виникнення епідеміологічної ситуації у Клубі та заподіяння шкоди здоров'ю іншим Клієнтам Клубу;
(15) обмежувати або припиняти доступ Клієнтів до зон, призначених для тренувань, за попереднього повідомлення Клієнта;
(16) обробляти персональні дані Клієнта - відповідно до внутрішніх правил, Політики конфіденційності, законодавства, з метою виконання договору, захисту прав людини та інших правових вимог;
(17) інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують порядок відвідування Клубу.
7.4. Виконавець зобов'язується:
(1) після укладання Договору, на термін його дії, передати Клієнту оплачену Клубну картку та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;
(2) створити необхідні умови для того, щоб Клієнт мав можливість скористатися Послугами;
(3) підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;
(4) забезпечити належну якість Послуг, що надаються у Клубі;
(5) організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі;
(6) інформувати Клієнта Клубу про зміни у структурі послуг, що надаються за Договором, та в умовах їх надання;
(7) надати в оренду для зберігання цінних речей спеціально обладнані місця, розташовані у Клубі в зоні рецепції;
(8) за необхідності забезпечити екстрений виклик спеціальних служб (рятувальних, медичних тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За порушення зобов'язань за Договором кожна Сторона Договору несе відповідальність згідно цього Договору і чинного законодавством України.
8.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані ним Виконавцеві шляхом псування обладнання та іншого майна Виконавця.
8.3. Клієнт несе повну відповідальність у разі настання несприятливих наслідків у зв'язку з приховування від Клубу інформації щодо стану свого здоров'я, що може спричинити отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу.
8.4. У разі систематичного (два або більше разів) порушення Клієнтом Клубних правил Виконавець має право застосувати до Клієнта відповідальність у вигляді блокування або анулювання його Клубної картки, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.
8.5. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними ним особами (Гості Клубу) Клубних правил, а також за заподіяну шкоду майну Виконавця у розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем Клубу своєї частини зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Виконавця, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу у повному обсязі.
8.6. Відповідальність за дотримання Правил клубу Гостем Клубу несе Клієнт, який запросив такого Гостя Клубу.
8.7. У разі, якщо зафіксовано факт, що Клієнт Клубу провів Гостя Клубу без реєстрації гостьового візиту, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, письмово сповістивши про це Клієнта. При цьому Договір вважається розірваним з дня надіслання Виконавцем такого повідомлення Клієнту.
8.8. Виконавець не несе відповідальності:
(1) за досягнення чи недосягнення Клієнтом спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять у Клубі;
(2) за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта або Гостя Клубу, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;
(3) за отриману Клієнтом або Гостем Клубу травму на території Клубу, у тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення Клієнтом або Гостем Клубу правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки, окрім випадків, коли така травма отримана з вини Клубу, наприклад, через несправний технічний стан спортивного обладнання, невідповідність обладнання заявленим характеристикам;
(4) за дії третіх осіб, які не є його працівниками Клубу;
(5) за збереження особистих та цінних речей, що залишені Клієнтом або Гостем Клубу без нагляду в роздягальнях та інших приміщеннях Клубу, у т.ч. у шафках для переодягання;
(6) за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними службами;
(7) за будь-яке пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Клієнта або Гостя Клубу;
(8) за обмеження власлідок рішень чи дій органів дердавної влади чи місцевого самоврядування, в тому числі карантинних заходів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
9.2. У разі, якщо суперечки та/або розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання/неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).
10.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання через обставин непереборної сили повинна в термін не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону письмово. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов'язань.
10.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин повинна бути довідка, видана Торгово-промисловою палатою України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ЙОГО ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ
11.1. Цей Договір набуває чинності та вважається укладеним Сторонами Договору з дня здійснення Клієнтом оплати Послуг чи підписання ним заяви-приєднання до Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки. Цей Договір діє до останнього дня терміну дії Клубної картки.
11.2. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Клієнта на Офіційному Сайті Клубу та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, відмовившись від нього в односторонньому порядку протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом надсилання чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний термін та продовження користування Послугами свідчить про його згоду зі змінами, внесеними до Договору.
11.3. Цей Договір може бути розірваний будь-якою Стороною Договору шляхом односторонньої відмови від нього. У разі односторонньої відмови від цього Договору Клієнтом грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1. Усі Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.
12.2. Невикористання Клієнтом Клубної карти з будь-яких причин не є підставною для подовження терміну дії Клубної карти, за винятком призупинення дії Клубної карти Клієнтом, якщо це передбачено типом та категорією картки. Призупинення дії Клубної картки у порядку, передбаченому Клубними Правилами, застосовується, якщо Клієнт не відвідує Клуб або використовує свою Клубну картку не у повному обсязі через вагітність, відрядження, хворобу або через будь-які інші причини.
12.3. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає:
а) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (-і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватися усіх умов Договору та Клубних правил;
б) стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема;
в) що якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідними у порівнянні з тими, на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.
г) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, дає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку у письмовій та/або електронній формі його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
12.4. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у заяві-приєднанні, надані у копіях відповідних документів (наприклад, паспорту, тощо), необхідні для ідентифікації останнього, а їх надання Виконавцю є добровільним волевиявленням Клієнта як і дозвіл Виконавцю на їх обробку у письмовій та/або електронній формі його персональних даних та їх використання. Клієнт погоджується , що метою збору, обробки і використання його персональних даних Виконавцем є повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу та наданні Послуг, а також забезпечення реалізації інших правовідносин, що виникають у зв'язку із укладенням та виконанням цього Договору. Клієнт дає свою згоду на вчинення Виконавцем таких дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення до баз даних Виконавця (у тому числі до електронних баз даних), а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних).
12.5. Виконавцем обробляються такі категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування (реєстрації) фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом та/або повинні бути підписані Клієнтом), а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.
12.6. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і зберігання в базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору.
12.7. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, у тому числі, але не виключно для повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції Виконавця і його партнерів, контрагентів шляхом надсилання SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти тощо.
12.8. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
ДОДАТОК №1
до ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ДОГОВОРУ)
ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
_______________________________________________
КЛУБНІ ПРАВИЛА
ВСТУП
Ці Клубні правила Клубу «Geliar GYM» (далі – Клуб) є обов'язковими для усіх Клієнтів Клубу, а також Гостей Клубу. Все, що у даних правилах прописано для Клієнта застосовне і щодо Гостя Клубу у частині обов'язків і заборон, а в частині прав - наскільки дозволяє категорія Клубної картки Клієнта, що запросив Гостя. Зазначені правила спрямовані на збереження безпеки відвідувачів Клубу (Клієнтів Клубу, Гостей Клубу) під час їх перебування у Клубі. Від дотримання цих правил залежить якість та комфортність послуг, що надаються Клубом, чистота та порядок у Клубі, збереження інвентарю Клубу та тривалість роботи обладнання Клубу.
Ні Клуб, ні Виконавець не несе відповідальності за незнання Клієнтом Клубу будь-яких положень цих правил. Незнання Клієнтом будь-яких положень цих Клубних правил не звільняє його від відповідальності за їх недотримання.

1. РЕЖИМ РОБОТИ КЛУБУ
1.1. Клуб відчинено для відвідування з 7:00 до 23:00 (понеділок - п'ятниця), з 08:00 до 22:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім 1 січня та свята Великодня.
1.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на сайті та/або рецепції Клубу.
1.3. Режим роботи чергового тренера тренажерного залу з 7:00 до 22:45 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 21:45 (субота, неділя, святкові дні).
1.4. Гостьові візити здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, яким призначається точний день. Даною послугою можуть користуватися гості Клієнтів Клубу, які ще не користувалися даною послугою, та за наявності оригіналу паспорта або водійського посвідчення Гостя Клубу, змінного взуття та спортивної форми.
1.5. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм закону, а також нормами технічної експлуатації.
1.6. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані залишити приміщення не пізніше встановленого часу роботи Клубу або не пізніше встановленого часу, згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної картки. Затримання Клієнта понад 15 хвилин роботи Клубу чи\або понад встановлений час відвідування за типом обраної Клієнтом Клубної картки розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою, тому сплачується Клієнтом додатково відповідно до прейскуранта.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ПРИМІЩЕННЯХ КЛУБУ
2.1. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття. Для проходу до робочих зон Клубу у вуличному взутті необхідно використовувати надані Клубом бахіли.
2.2. Клієнти Клубу, які через стан здоров'я схильні до раптової втрати свідомості, епілептичних нападів можуть користуватися послугами Клубу лише з супроводом.
2.3. На час перебування у Клубі для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафки в роздягальнях (надається одна шафка на одного Клієнта чи Гостя Клубу), а для зберігання цінних речей – спеціально обладнані осередки (міні-сейфи), розташовані у зоні рецепції Клубу, що надаються на умовах оренди. Після закінчення тренування шафа в роздягальні підлягає звільненню Клієнтом/ Гостем Клубу.
2.4. Усі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Термін зберігання забутих цінних речей – 30 (тридцять) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції Клубу.
2.5. Йдучи з Клубу Клієнт, Гість повинен здавати на рецепції Клубу ключ від шафки в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати/поломки Клубної картки, ключа, замка від шафки, браслета чи брелка, орендованого обладнання Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого майна.
2.6. Кіно-, відео- та фотозйомка у Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією Клубу ЗАБОРОНЕНА.
2.7. Клієнтам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
2.8. Клієнти Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.
2.9. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень Клубу.
2.10. У роздягальнях і саунах ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сушити і розвішувати білизну і рушники.
2.11. ЗАБОРОНЕНО голитися в душових Клубу, користуватися оліями, маслами, медом та скрабувальними засобами в душових та саунах Клубу, розливати рідину по всьому приміщенню сауни (кам'янка, стіни, підлога, стеля, лавки).
2.12. Забороняється перебувати дітям відповідної статі старше 6 років у роздягальнях і саунах, призначених для протилежної статі.
2.13. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, у сауні, у зоні відпочинку і в роздягальнях.
2.14. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів Клубу. Клієнти Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Клієнтів Клубу на території Клубу. При порушенні адміністрація Клубу залишає за собою право виключення з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.
2.15. Заборонено виносити майно Клубу за його межі.
2.16. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.
2.17. Заборонено самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.
2.18. Заборонено використовувати приміщення Клубу з комерційною метою без узгодження з адміністрацією Клубу.
2.19. Заборонено перебування особам, молодшим за 18 років, на усій території Клубу, окрім перебування у години проведення дитячих занять чи дитячих заходів на території Клубу.
2.20. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм із сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Ці речі слід зберігати в особистих шафках, камерах зберігання, а цінні – у сейфах.
2.21. Заборонено бити мішок для боксу без спеціальних рукавиць для боксу.

3. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛУ
3.1. Клієнт, Гість Клубу повинен до початку заняття самостійно пройти медичне обстеження у закладі охорони здоров'я. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей. Без дозволу на заняття, який надається відповідальним Працівником Клубу, Клієнт Клубу бере участь у заняттях на свій ризик.
3.2. При першому відвідуванні тренажерного залу Клієнт, Гість Клубу повинен пройти вступний інструктаж, а у подальшому дотримуватися основних принципів тренування, інформація про які надається персоналом Клубу при проходженні вступного інструктажу.
3.3. Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правил експлуатації тренажерів.
3.4. ЗАБОРОНЕНО відвідувати тренажерний зал без спортивного одягу і закритого взуття (кросівки), яке має бути без залишків піску та бруду на підошві, призначене для занять фітнесом. Бажана наявність рушників. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути прикрита.
3.5. Перед кожним тренуванням Клієнт, Гість Клубу обов'язково повинен провести ретельну розминку. Клієнт, Гість Клубу може звернутися за допомогою до тренерів Клубу.
3.6. Клієнту, Гостю Клубу ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі та інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала та інші конструкції, предмети особистого користування. По завершенню виконання вправи необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця.
3.7. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, порушувати правила експлуатації інвентаря, або продовжувати його використання у разі раптової поломки.
3.8. Задля уникнення травм вправи з максимальними вагами у тренажерному залі рекомендується виконувати з тренером або досвідченим партнером.
3.9. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейду самостійно без нагляду тренера ЗАБОРОНЕНО.

4. ДОДАТКОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ КЛУБУ
4.1. До додаткових, індивідуальних послуг належать: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції, студії, послуги кабінету функціональної діагностики, індивідуальні тренувальні програми та програми з харчування, послуги фітнес-бару. Необхідною умовою для їх надання є попередня оплата таких послуг. Попередній запис Клієнта, Гостя Клубу на додаткові, індивідуальні послуги здійснюється особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.
4.2. Персональне тренування:
(1) Тренер/інструктор контролює техніку виконання вправ, визначає оптимальні параметри навантажень і стежить за впливом навантажень на організм.
(2) Тренер/інструктор може розробити індивідуальну програму тренувань, яка передбачає рекомендації щодо спрямованості, інтенсивності та кратності тренувальних занять; програма розробляється після отримання результатів фітнес-тестування Клієнта і з урахуванням його побажань.
(3) Тривалість персонального тренування становить від 30-ти до 60-ти хвилин.
(4) У разі запізнення Клієнта на персональне тренування час проведення персонального тренування скорочується на час запізнення.
(5) Скасування або перенесення персонального тренування (зі збереженням оплати) може бути проведено за умови попередження Клієнтом про це Клубу не менш ніж за 8 годин до його початку. У разі несвоєчасного скасування або перенесення заняття невикористане персональне тренування вважається використаним, його оплата поверненню не підлягає.
(6) Усі програми тренувальних занять мають свій термін дії (залежно від пропозиції), по закінченню якого невикористані заняття анулюються, а їх вартість не повертається.
(7) Виконавець Договору зобов'язується забезпечити заміну персонального тренера у разі хвороби, відпустки або його відсутності з інших поважних причин.
4.3. Послуги фітнес-бару.
(1) Послуги з приготування і продаж продуктів харчування відповідно до загальноприйнятих норм здорового харчування дітей та дорослих.
(2) Пропонуються продукти спортивного харчування, які пройшли перевірку якості, терміну використання та відповідають іншим необхідним нормам, що діють на території Україні, натуральні соки (фруктові та овочеві), чай, безалкогольні напої. Вартість і порції страв, продуктів харчування наведено у затвердженому меню.
(3) Не дозволяється: виносити посуд з фітнес-бару на тренувальні території, приносити з собою продукти харчування та напої.
4.4. Правила відвідування залу групових програм.
(1) Клієнт, Гість Клубу повинен до початку заняття самостійно пройти медичне обстеження у закладі охорони здоров'я. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей. Без дозволу на заняття, який надається відповідальним Працівником Клубу, Клієнт Клубу бере участь у заняттях на свій ризик.
(2) Щоб уникнути травм відвідуйте заняття, яке відповідає Вашому рівню підготовки.
(3) Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом.
(4) У разі запізнення на заняття більше ніж на 5 хвилин тренер має право не допустити Клієнта, Гостя до заняття.
(5) Відвідувати групові заняття дозволяється лише у спеціальному спортивному одязі та закритому взутті (кросівки) без залишку піску та бруду на підошві, призначених для занять фітнесом. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути прикрита .
(6) Клієнти, Гості Клубу зобов'язані після заняття прибирати за собою обладнання та предмети особистого користування.
(7) ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм, використання мобільних телефонів під час групових занять.
(8) Самостійні заняття у залах групових програм можуть проводитися в період часу, вільного від групових уроків, зазначених у розкладі, та за умови попереднього резервування персонального тренінгу.
(9) Низка групових занять можуть проводитися за попереднім записом за додаткову оплату. Ці види занять будуть позначені спеціальним значком «$» у загальному розкладі групових занять. У такому разі на цей вид занять необхідно попередньо за 30 (тридцять) хвилин до початку записатися на рецепції Клубу та попередити інструктора.
(10) Запис на заняття закінчується не менше ніж за 5 (п'ять) хвилин до початку проведення заняття.
(11) Попередній запис на групові заняття не здійснюється.
(12) Дітям віком до 16 років дозволяється перебувати виключно на заняттях для дітей.

5. ПРАВИЛА ВІДВІДАННЯ КЛУБУ ДІТЬМИ
5.1. Батьки, опікуни, піклувальники повинні забезпечити до початку занять дитини проходження нею медичного обстеження у закладі охорони здоров'я. Батьки, піклувальники або супроводжувачі дитини несуть персональну відповідальність за здоров'я дитини, що звільняє Виконавця Договору від будь-якої відповідальності за потенційні травми та/або нещасні випадки на території Клубу. Батьки, піклувальники або супроводжувачі дитини підтверджують, що ні вони, ні неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ними, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю беруть на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я таких дітей.
5.2. На заняття для дітей допускаються діти віком від 7 років. Присутність дітей, молодших за 16 років, у тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА.
5.3. Перебування дітей, молодших за 16 років, на території Клубу можливе лише у супроводі батьків, опікунів, піклувальників або уповноважених осіб, які досягли повноліття.
5.4. Діти з 16 років можуть відвідувати Клуб з письмового дозволу (заяви) батьків, опікунів, піклувальників.
5.5. Батьки, опікуни, піклувальники несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу. Виконавець Договору не несе відповідальності за дітей, які перебувають у Клубі, у тому числі як під час, так і після занять, без нагляду батьків, опікунів, піклувальників або супроводжувачів дитини.
5.6. Батьки, опікуни, піклувальники або супроводжувачі дитини повинні своєчасно привести дитину на тренування (групове заняття), а також вчасно забрати її після закінчення тренування.
5.7. Особи, які є супроводжувачами дитини і не мають Клубної картки, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування дитини є зона рецепції Клубу.
5.8. Перебування та переміщення дітей - у супроводі тренера або батьків, опікунів або піклувальників. Забороняється бігати чи наближатись до робочої зони спортивного інвентаря, котрий не призначений функціонально або програмою тренувань для дітей.

6. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ САУНИ
6.1. Перед відвідуванням сауни слід обов'язково прийняти душ. Після виходу з душу не допускати розбризкування води, бути охайним.
6.2. При відвідуванні сауни забороняється користуватися кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами, фарбою для волосся та іншими косметичними засобами.
6.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ хлюпати у відсік для каменів воду і ароматизатори в сауні, заносити пластикові стаканчики і пляшки з напоями в сауну і душові.
6.4. Задля уникнення опіків тіла під час перебування в сауні слід уникати прямого дотику шкіри до поверхні кам'янки, застеляти лаву рушниками.
6.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заходити в сауну у взутті та у верхньому одязі, залишати/тримати відчиненими двері в сауну, накривати кам'янку сторонніми предметами.

7. КОРИСТУВАННЯ ГАРДЕРОБОМ, ШАФКАМИ ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ, СЕЙФАМИ
7.1. Верхній одяг необхідно здавати до гардеробу.
7.2. Для особистих речей слід використовувати шафку в роздягальні.
7.3. Не дозволяється залишати свої речі в шафках після закінчення занять у Клубі (за винятком оренди шафки). Перед виходом із Клубу ключ від шафки необхідно здавати на рецепції Клубу.
7.4. Цінні речі рекомендується здавати на зберігання в сейф. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафки та від сейфа без нагляду.
7.5. За втрату номерка від гардероба, ключа від шафки або ключа від сейфа стягується штраф згідно з установленими Виконавцем Договору тарифами.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Проведення тренувань особами, що не є інструкторами/тренерами Клубу ЗАБОРОНЕНО.
8.2. У разі відмови Клієнта, Гостя Клубу від оплати штрафних (фінансових) санкцій за порушення умов цих Клубних правил та Договору або відмови Клієнта Клубу від оплати користування додатковими послугами Виконавець має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з вже сплачених на користь Клубу коштів Клієнта з одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Клубної картки Клієнта.
8.3. Індивідуальні заяви, звернення, скарги, пропозиції, рекомендації Клієнта Клубу реєструються на рецепції Клубу та розглядаються в термін до 7 робочих днів.

9. ВИКОНАВЕЦЬ ПОСЛУГ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
9.1. Вводити нові пункти Клубних правил за потреби покращення рівня послуг та комфорту відвідувачів, змінювати Клубні правила.
9.2. Змінювати (підвищувати) розмір оплати послуг у разі істотного збільшення розміру орендної плати, вартості електроенергії та інших комунальних платежів, індексу інфляції та інших факторів, що впливають на господарську діяльність Виконавця, про що Клієнт Клубу інформується протягом 30 календарних днів для здійснення доплати за послуги.
9.3. Припинити діяльність Клубу у разі істотних змін у законодавстві України з питань діяльності Клубу, військових дій та встановлення воєнного стану (незалежно від того, на якій території України це буде здійснено), валютних обмежень, підвищення та коливання цін на комунальні послуги та інші енергоресурси, інших дій державних органів та органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють нормальну господарську діяльність Виконавця, Клубу без відшкодування пропущених під час закриття Клубу днів Клієнта.
Зауваження, відгуки, побажання та пропозиції адміністрація Клубу просить надсилати за адресою:
04211, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 2-К приміщення 2,
та за телефоном: 8-093-506-33-44, 8-096-506-33-44