ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГМи, з однієї сторони, особа, що приймає цю оферту, та - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИМЕЦЬ - Саєнко Микита Володимирович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата запису: 27.02.2019 Номер запису: 2 069 000 0000 046458, що надалі іменований як «Виконавець», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони», цим документом пропонує будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Замовник»/«Клієнт») акцептувати цю Публічну оферту (укласти Договір) згідно з ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України про надання спортивно-оздоровчих послуг.:1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. У цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

1.1.1. Публічна оферта (надалі – «Оферта») - розміщення на інформаційних стендах, у спортивному клубі «Geliar» або на веб-сайті: https://geliar-gym.com/ тексту Договору, який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах викладених у цьому Договору.

1.1.2. Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних Правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

1.1.3. Договір - договір спортивно-оздоровчих послуг у спортивному клубі «Geliar» укладений між Виконавцем та Замовником на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

1.1.4. Клуб – спортивний комплекс «Geliar», приміщення, яким користується Виконавець, яке розташований за адресою: 04211 місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2 –К приміщення 2.

1.1.5. Клієнт - правоздатна та дієздатна фізична особа або юридична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, Правилами техніки безпеки та зобов'язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

1.1.6. Гість Клубу ― будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця чи Клубу.

1.1.7. Працівники Клубу (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з Виконавцем або з Клубом, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України.

1.1.8. Клубна карта - карта відповідного типу, який обрав Клієнт і яка надається йому для відвідування Клубу. Є іменною і не може бути передана іншій особі.

1.1.9. Клубні правила - правила поведінки в Клубі, що затверджені Виконавцем та є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу. Клубні правила наведені в Додатку № 1 до даного Договору та є його невід'ємною частиною.

1.1.10. Послуги (базові послуги) – базовий комплекс спортивно-оздоровчих послуг, перелік яких встановлений нормативними документами Виконавця та які включені до складу послуг відповідного типу Клубної карти, придбаної Клієнтом та які надаються Клієнту протягом строку дії Клубної карти.

1.1.11. Прейскурант цін — письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

1.1.12. Додаткові послуги - послуги, що надаються Клієнту в Клубі Виконавцем або іншими особами на території Клубу понад перелік базових послуг, та не включені до вартості відповідного типу Клубної карти.

1.1.13. Офіційний Сайт Клубу – офіційна веб-сторінка Виконавця в Інтернет мережі, яка знаходиться за адресою: https://geliar-gym.com/ (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування Клієнтів.

1.1.14. Куточок Клієнтів Клубу – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.

1.1.15. Сторони – разом Виконавець та Клієнт.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст. ст. 641, 633 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Виконавця, щодо надання спортивно-оздоровчих послуг у спортивному клубі «Geliar», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості заняття останньою фізичною культурою та різними видами спорту. Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі – "Правила"), які визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов‟язковим для Сторін.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги, дотримуватись умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу.

3.2. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно за наявності у нього Клубної карти, що надає Клієнту доступ до Клубу та комплексу Послуг в об'ємі, передбаченому типом Клубної карти. Клієнт також, має право отримувати Додаткові послуги, що надаються на території Клубу. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.

3.3. Перелік Послуг, що надаються Клієнту визначається відповідно до типу обраної ним Клубної карти, а додаткові послуги зазначені в Додатках що розміщенні в Куточку Клієнтів Клубу. Послуги надаються згідно з Клубними правилами та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця.4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором.

4.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті - https://geliar-gym.com/ є пропозицією Виконавця до необмеженого кола правоздатних та дієздатних фізичних осіб укласти Договір на умовах, викладених у тексті Публічної пропозиції.

4.2. Договір вважається укладеним, а згода з усіма умовами даного Договору, в тому числі з умовами оплати, надання та отримання послуг вважається прийнята, з моменту, якщо:

4.2.1 Клієнт вибрав опцію «Згоден з умовами Публічного Договору» на веб-сайті Клубу - https://geliar-gym.com/

4.2.2 Клієнт фактично отримує Послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт отримання послуги як згоду з усіма умовами даного Договору з відповідного моменту часу.

4.2.3 Клієнт оплатив Послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт оплати послуги як згоду з усіма умовами даного Договору з відповідного моменту часу.

4.3. Клієнт особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, прайс-листом, Правилами техніки безпеки і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

5.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії обраної Клієнтом Клубної карти. Клубна картка встановленої категорії визначає доступ Клієнта до конкретного Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній карті Клієнта, обсяг і види послуг яких наведено на веб-сайті Клубу - https://geliar-gym.com/ та у прейскуранті. Вартість послуг за цим Договором визначається прейскурантом, який розміщено в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті https://geliar-gym.com/, або на іншому видному місці.

5.2. Доступ до Клубу можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться перевірка Клубної картки адміністрацією Клубу.

5.3. Термін дії Клубної картки не обмежений, однак отримання Замовником спортивно-оздоровчих послуг може здійснюватися лише за наявності оплаченої категорії Клубної карти згідно прейскуранту.

5.4. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором.

Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прейскуранту.

5.5. У разі закінчення строку дії категорії Клубної карти вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

5.6. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням категорії Клубної карти згідно прейскуранту Виконавця.

5.7. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Клубу заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу, або на веб-сайті Клубу - https://geliar-gym.com/, крім випадків, які не залежать від волі Виконавця та/або Клубу.

5.8. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прейскуранту.6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг за цим Договором визначається відповідно до діючого прейскуранта цін, що відповідає категорії обраної Клієнтом Клубної карти, який розміщено на інформаційному стенді Клубу або на іншому видному місці.

6.2. На підтвердження Акцепту Оферти Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором у термін, зазначений у рахунку на оплату.

6.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу, або у системі LiqPay.ua на поточний рахунок Виконавця.

6.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є Квитанція про сплату, які надсилаються йому після оплати вартості послуг.

6.5. Квитанцію Клієнт надає Менеджеру з продажу під час першого візиту до Клубу. Менеджер з продажу передає Клієнту Клубну Карту, яка відповідає категорії та типу обраної Клієнтом.

6.6. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до ст. 6 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 8.3.6. ст. 8 цього Договору.

6.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, оплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

6.8. У вартість обраної Клієнтом Клубної карти не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому (погодженому) Виконавцем прейскуранті.7. КЛУБНА КАРТА

7.1. За цим Договором Клієнт обрав Клубну карту відповідно до діючого прейскуранта про що свідчить виконання ст. 6 цього Договору.

У випадку якщо Клієнтом клубу є юридична особа, відомості щодо категорій, типу Клубних карток, що використовуються особами, визначеними у Додатку № 3, визначаються у цьому ж Додатку № 3.

7.2. Клубна карта пред'являється Клієнтом при кожному відвідуванні клубу та є пропуском до Клубу, а також засобом доступу до додаткових сервісів, послуг в Клубі. За відсутності Карти з будь-яких причин, вхід до Клубу Клієнту дозволяється лише за згодою адміністратора Клубу.

7.3. Однією із обов'язкових умов реєстрації Клубної карти – є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється в цифровому форматі в момент реєстрації Клубної карти та вноситься до системи контролю доступу з метою персоніфікації Клубної карти та подальшої ідентифікації Клієнта.

7.4. Порядок використання Клієнтом Клубної карти визначається цим Договором та Клубними правилами.

7.5. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Клубними правилами у відповідності до типу обраної ним Клубної карти;

8.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;

8.1.3. Змінити тип належної йому Клубної карти на карту вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

8.1.4. Отримувати консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів Клубу або Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;

8.1.5. Надавати Виконавцю пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;

8.1.6. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі, дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, а Клубна карта анулюється. При цьому, кошти, оплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

8.1.7. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

8.1.8 На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

8.1.9. Приймати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу, у випадку їх дії;

8.2. Клієнт зобов'язується:

8.2.1. В порядку та у строки, зазначені у даному Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, що передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом Клубної карти;

8.2.2. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу, зазначеного у Клубних правилах та у відповідності до типу обраної Клубної карти;

8.2.3. Повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІП, № телефону, віку, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та ін.) щодо отримання Послуг; Надати відомості Виконавцю про особливості стану свого здоров'я, не приступати до заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття;

8.2.4. Надати письмову згоду батьків або опікунів щодо відвідування Клубу неповнолітніми відвідувачами.

8.2.5. Не заходити у Клуб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої;

8.2.6. Не палити на території Клубу.

8.2.7. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Клубу або Виконавця;

8.2.8. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

8.2.9. Нести відповідальність за збереження свого майна, а також майна Виконавця під час відвідування Клубу.

8.2.10. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

8.2.11. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

8.2.12. З повагою ставитися до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоду усім особам, присутнім у Клубі.

8.3. Виконавець має право:

8.3.1. Вимагати від Клієнта оплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

8.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують діяльність Клубу;

8.3.3. Робити зауваження Клієнту у разі порушення ним даного Договору, Клубних правил та вказувати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази - видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, оплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна карта Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

8.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

8.3.5. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров'я Замовника, що може завдати шкоди його здоров'ю або здоров'ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця;

8.3.6. На власний розсуд без пояснень підстав, відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної карти із розрахунку:

ВП-(ВП/ ПДП (365 днів)*ФПДП(дні))=СП,

ДЕ:

ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;

ПДП – період дії послуги – 365 днів;

ФПДП – фактичний період дії послуги – в днях з дати активації Карти до дати припинення надання послуг;

СП – сума повернених коштів.

8.3.7. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

8.3.8. У випадку існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію карти Клієнта до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії Клубної карти Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили.

8.3.9. Розвивати (розширювати) комплекс послуг (в т.ч. вводити нові типи карт) без погодження з Клієнтом;

8.3.10. Співробітники Виконавця мають право видавати розпорядження та правила поведінки в тій мірі, в якій необхідно для забезпечення в спортивних зонах порядку, безпеки та / або дотримання внутрішніх правил.

8.3.11. В односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до даної Оферти, Правил, прейскуранті тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на веб-сайті https://geliar-gym.com/. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін в Оферті.

8.3.12. Змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на веб-сайті https://geliar-gym.com/.

8.3.13 Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прейскурант;

8.3.14 Обмежувати використання будь-якого тренажера або обладнання для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним;

8.3.15 Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

8.3.16. Виконавець залишає за собою право відмовити без пояснення підстав Замовнику у купівлі клубної картки.

8.3.17. Інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують порядок відвідування Клубу.

8.4. Виконавець зобов'язується:

8.4.1. Після укладання договору, на термін його дії передати Клієнту оплачену Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;;

8.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;

8.4.3. Підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

8.4.4. Забезпечити належну якість Послуг що надаються в Клубі;

8.4.5. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.

8.4.6. У разі необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (рятувальних, медичних, тощо).9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за його порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Клубові та Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

9.6. Виконавець не несе відповідальності:

- за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;

- за отриману Клієнтом травму на території Клубу, в тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення клієнтом правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки;

- за дії третіх осіб, які не є його працівниками;

- за особисті речі, що залишені Клієнтом без нагляду в роздягальнях та інших приміщеннях Клубу.

9.7. Клієнт несе повну відповідальність у випадку приховування від Виконавця інформації щодо стану свого здоров'я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно.

9.8. У випадку систематичного порушення Клієнтом Клубних правил, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання Клубної карти, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, без здійснення будь-яких відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

10.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

11.2. Сторона яка не може виконати свої зобов'язання в силу обставин визначених п. 11.1. цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов'язань.

11.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України..12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами (їхніми уповноваженими особами або представниками), а також здійснення оплати у відповідності до п. 6.3. даного Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної карти. Даний Договір діє до останнього дня строку дії Клубної карти.

12.2. Цей Договір може бути припинений будь-якою із Сторін в односторонньому порядку, в тому числі шляхом відмови від нього, в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

13.2. У разі настання випадків зазначених в пункті 13.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної карти у порядку, передбаченому Правилами клубу.

13.3. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 18 – річного віку.

13.4. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватись всіх умов Договору та Клубних правил, а також усіх внутрішніх (локальних) документів Виконавця;

б) Стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень - зокрема;

в) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, надає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13.5. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносини та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

13.6. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування (реєстрації) фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом і/чи повинні бути підписані Клієнтом), а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

13.7. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

13.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

13.9. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції Виконавця і його партнерів, контрагентів шляхом відправлення SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти і т.п.

13.10. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».Виконавець: Фізична особа-підприємець Саєнко Микита Володимирович __________________
Додаток № 1

до ПУБЛІЧНОЙ ОФЕРТИ

(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Саєнко Микита Володимирович

___________________ПРАВИЛА КЛУБУ

Вступ

Дані Клубні правила Клубу «Geliar» (в подальшому – Клуб) є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу, а також гостей Клубу. Зазначені Правила спрямовані на збереження безпеки відвідувачів Клубу (клієнтів Клубу, гостей Клубу) під час їх перебування у Клубі. Від дотримання цих правил залежить якість та комфортність послуг, що надаються в Клубі, чистота та порядок у Клубі, збереження інвентарю Клубу та тривалість роботи обладнання Клубу.

Правила Клубу – це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу (включаючи, але не обмежуючись: Клієнтами, Гостями, відвідувачами, батьками/особами, що супроводжують неповнолітніх дітей тощо – надалі Клієнти Клубу) та регулюють відносини між ними.

Ці Правила відвідування Клубу обов'язкові для виконання всіма Клієнтам Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Клієнти Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу. Змінені правила поширюють свою дію на всіх існуючих та майбутніх Клієнтів Клубу з моменту їх затвердження.

Клуб не несе відповідальності за незнання Клієнтом Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності їх дотримання у повному обсязі.

Правила клубів є невід'ємним додатком до Договору, що укладаються з Клієнтом. Особи, які відвідують Клуб як Гості Клієнта Клубу, зобов'язані дотримуватися цих Правил в період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Учасники корпоративного Договору (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.

Надаючи свої послуги, Клуб керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом, опитаний і попереджений про це.

Клієнт Клубу гарантує, що він знаходиться в фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає всю відповідальність за своє здоров'я з Клубу. У разі візуального виявлення у Клієнта Клубу будь-яких захворювань, Адміністрація в праві вимагати надати довідку з закладу охорони здоров'я про стан здоров'я, як умову допуску до зайнять.

Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.

При порушенні Клієнтами Правил Клубу Адміністрація Клубу залишає за собою право припинити дію Договору, виключивши відповідного клієнта з числа Клієнтів Клубу.В даних Клубних правилах використовуються терміни та поняття в такому розумінні:

Клуб – спортивний комплекс «Geliar», приміщення, яким користується Виконавець, яке розташоване за адресою: 04211 місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 2-К приміщення 2.

Договір – Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, що регулює взаємні відносини між Клубом та Клієнтом у процесі надання послуг та згідно з яким Клуб зобов'язується надавати, за умови наявності, послуги клієнту, а клієнт зобов'язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість таких послуг, і дотримуватись правил.

Клієнт - фізична особа або юридична особа, що уклала Договір з Клубом про надання спортивно-оздоровчих послуг на території Клубу. Клієнтом(-ами) Клубу визнається (-ються) також особа/особи, в інтересах якого/яких був укладений Договір та інформація про яку/яких наведена у відповідному договорі та/або додатках до нього.

Клубні правила - правила поведінки у Клубі, що затверджені керівництвом Клубу та є обов'язковими для всіх клієнтів Клубу.

Офіційний Сайт Клубу– офіційна веб-сторінка Клубу в Інтернет мережі, яка знаходиться за адресою: https://geliar-gym.com/ (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування клієнтів.

Комплекс послуг - послуги, включені у вартість Клубної Карти.

Додаткові послуги - послуги, не включені у вартість Клубної Карти і надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до діючого прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.

Режим роботи Клубу - дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу.

Групові заняття - заняття, що проводяться тренерами Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття в студіях для групових занять. Регламентуються розкладом Клубу.

Персональне тренування - заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати Персонального тренування, згідно з прейскурантом цін Клубу.

Спліт тренування - заняття з персональним тренером одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом певного періоду часу. Проводиться після повної оплати, згідно з прейскурантом цін Клубу.

Вступний інструктаж - оглядово-практичне заняття з тренером, метою якого є адаптація Клієнта, Гостя Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.

Технічні перерви - перерви в роботі Клубу в цілому, саун та приміщень, з метою проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування за нормами експлуатації.

Гість Клубу - фізична особа, яка не є Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнтом Клубу, «Гостьовий візит», який запросив Гостя Клубу, або через реєстрацію на сайті. Це особа віком від 16 років. Якщо Гість Клубу віком до 16 років - то за згодою батьків, піклувальників.

Індивідуальна послуга - це послуга, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових занять, залі боксу, тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.

Спеціаліст - фахівець, який надає послугу, що перебуває у трудових відносинах з Клубом.1. Режим роботи Клубу.

1.1. Клуб відкритий для відвідування з 7:00 до 23:00 (понеділок - п'ятниця) з 08:00 до 22:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім 1 січня та свят Пасхи.

1.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на сайті і / або рецепції Клубу.

1.3. Режим роботи чергового тренера тренажерного залу з 7:00 до 22:45 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 21:45 (субота, неділя, святкові дні)

1.4. Гостьові візити здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, який призначає точний день. Даною послугою можуть користуватися Гості Клієнтів Клубу, які ще не користувалися даною послугою, та при наявності оригінала паспорта або водійського посвідчення Гостя, змінного взуття та форми.

1.5. Кількість технічних перерв в роботі Клубу та / або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.

1.6. Клієнти, Гості Клубу повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу, відповідно до умов Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції пізніше, ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, цей Клієнт, Гість клубу зобов`язані оплатити додатково повну вартість окремого денного відвідання Клубу.2. ПРАВИЛА ТА ОБОВЯЗКИ КЛІЄНТА, ГОСТЯ КЛУБУ.

2.1. Клієнт Клубу в праві:

2.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу, який надає їм послуги.

2.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

2.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації за кожним видом Послуг.

2.1.3. Редагувати вид Клубної Картки шляхом доплати на строк, який залишився до закінчення терміну дії договору.

2.1.4. Клієнт Клубу має право переоформити Клубну карту (оплачений обсяг послуг) на іншу особу віком від 16 років, яка не являється або не була раніше клієнтом Клубу, згідно з прейскурантом на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Картки забороняється.

Для процедури переоформлення потрібне обов'язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється договір з оригіналом паспорту, на яку переоформляється договір, оригіналом договору та чеком на сплату, клубної Картки Клієнта.

2.1.5. Клієнт Клубу має право провести по гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною Картою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою раніше чи не був Клієнтом Клубу.

2.2. Клієнт Клубу зобов'язані:

2.2.1. Перед початком відвідування пройти відповідну процедуру фотографування, заповнення анкетних даних. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і служби внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу.

2.2.2. Клієнт Клубу зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Клієнтів Клубу, порушувати чистоту і порядок.

Якщо вільні або мимовільні дії Клієнта Клубу створюють загрозу для його власного життя і / або здоров'я, а також для здоров'я та / або життя оточуючих або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), припинення договору з Клієнтом, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

2.2.3. Вживати і поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО.

2.2.4. Відвідувати Клуб при наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Члена Клубу ознак алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.

2.2.5. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси, а також холодну зброю.

2.2.6. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття. Для проходу до робочих зон Клубу у вуличному взутті необхідно використовувати надані Клубом бахіли.

2.2.7. При відвідуванні занять в залі групових програм і занять в тренажерному залі, необхідно переодягатися в спортивний одяг і закрите змінне спортивне взуття без залишку піску чи бруду на підошві. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути закрита.

2.2.8. При укладанні Договору Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.

2.2.9. Клієнт, Гості Клубу зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. При наявності гострих інфекційних і / або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу. Клієнти клубу, які через стан здоров'я схильні до раптової втрати свідомості, епілептичних припадків, можуть користуватися послугами Клубу лише з супроводом. Адміністрація Клубу залишає за собою право додатково вимагати від клієнта Клубу медичні довідки про його стан здоров'я та відсутність медичних протипоказань до відвідування Клубу з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, в тому числі з метою недопущення виникнення епідеміологічної ситуації в Клубі та заподіяння шкоди здоров'ю іншим клієнтам Клубу.

2.2.10. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного і / або шкірного захворювань у Клієнтів, Гостей Клубу відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні цього правила, Клуб залишає за собою право тимчасово відсторонити Клієнта, Гостя Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і надання довідки від лікаря.

2.2.11. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей - спеціально обладнані осередки, розташовані в зоні рецепції, на час перебування в Клубі. Всім Клієнтам Клубу рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.

2.2.12. З метою безпечного зберігання цінних речей в Клубі передбачені спеціальні місця (міні сейфи).

2.2.13. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.

2.2.14. Йдучи з Клубу, Клієнт, Гість повинен здавати ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати/поломки Клубної Карти, ключа, замка від шафи, браслета чи брелка, орендованого обладнання, Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого майна.

2.2.15. З метою безпеки Клієнтів у Клубі здійснюється відеофіксація. Клієнт Клубу не заперечує проти відеоспостереження.

2.2.16. Кіно-, відео- та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНА.

2.2.17. Клієнтам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.

2.2.18. Клієнти Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.

2.2.19. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягальнь.

2.2.20. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.

2.2.21. Щоб уникнути заподіяння незручностей, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, Клієнтам, Гостям Клубу, які відвідують душові, заборонено голитися в душових. Заборонено користуватися оліями, маслами, медом та скрабуючими засобами в душових та саунах Клубу.

2.2.22. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 6 років в жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.

2.2.23. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування та напої на території Клубу, Клієнт клубу може скористатися послугами фіто-бару.

2.2.24. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.

2.2.25. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів Клубу. Клієнти Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Клієнтів Клубу на території Клубу. При порушенні адміністрація Клубу залишає за собою право виключення з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.

2.2.26. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.

2.2.27. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.

2.2.28. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

2.2.29. ЗАБОРОНЕНО використовувати приміщення Клубу в комерційних цілях без узгодження з адміністрацією клубу.

2.2.30. Заборонено перебування особам молодшим від 18 років на всій території Клубу, включно: робочій (тренажерний зал, зали групових програм, роздягальні) та неробочій зонах Клубу (хол, бар, солярій, відділ продажу, рецепція, службові приміщення), окрім перебувань в години проведення дитячих занять чи дитячих заходів на території Клубу.

2.2.31. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм з сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Дані речі потрібно зберігати в особистих шафах, камерах зберігання, а цінні - у сейфах.

2.2.32. Заборонено розливати рідину по всьому приміщенні сауни (кам'янка, стіни, підлога, стеля, лавки).

2.2.33. Заборонено бити мішок для боксу без спеціальних рукавиць для боксу.3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЛУБУ.

3.1. Клуб має право:

3.1.1. Обмежити зони, призначені для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не пізніше ніж за 24 (Двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.

3.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.

3.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень в зв'язку з проведенням в Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу.

3.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу цих Правил або умов Договору, та / або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.

3.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Членів Клубу в порядку, передбаченому цими Правилами.

3.1.6. Змінювати розклад групових занять в Клубі.

3.1.7. Міняти тренерів групових програм заявленого в розкладі;

3.1.8. Міняти персональних тренерів та тренерів студії в разі їх хвороби, відпустки або звільнення / припинення співпраці;

3.1.9. Надавати Комплекс послуг і додаткові послуги із залученням третіх осіб.

3.1.10. Клуб залишає за собою право відмовити в укладення Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.

3.1.11. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта, Гостя Клубу, у якого є заборгованість по оплаті додаткових послуг чи штрафів.

3.1.12. Клуб має право призупинити дію договору Клієнта, Гостя Клубу, який проводив рекламні компанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням (спортивних послуг) без узгодження з адміністрацією Клубу. Якщо дані дії мали комерційний характер, політичний, то Клуб, крім призупинення/розірвання договору в односторонньому порядку, може вимагати грошової компенсації.

3.1.13. У випадку, якщо зазначений той факт, що Клієнт Клубу провів гостя без реєстрації гостьового візиту, Клуб має право припинити в односторонньому порядку дію даного договору.

3.2. Клуб зобов'язаний:

3.2.1. Надавати якісні Комплекс послуг і додаткові послуги.

3.2.2. Вживати своєчасні заходи щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.

3.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.

3.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і їх відповідність санітарним правилам і нормам.

3.2.5. Надавати Клієнту, Гостю Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.

3.2.6. Надати спеціально обладнані місця для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах оренди.4. ВИДИ ПОСЛУГ ЩО НАДАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ КЛУБУ.

4.1. Правила користування додатковими та індивідуальними послугами; До додаткових, індивідуальних послуг відносяться: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції, студії, послуги кабінету функціональної діагностики, індивідуальні тренувальні програми та програми з харчування, послуги фітнес-бару.

4.1.1.Персональне тренування сприяє максимальному результату і високій ефективності занять. Під час персонального тренування інструктор контролює техніку виконання вправ, визначає оптимальні параметри навантажень і стежить за впливом навантажень на організм. Персональне тренування може проводитися тільки інструктором або персональним тренером Клубу.

4.1.2.Тренер/інструктор може розробити індивідуальну програму тренувань для клієнта, що передбачає рекомендації щодо спрямованості, інтенсивності та кратності тренувальних занять.

4.1.3.Запис на складання тренувальної програми здійснює адміністратор рецепції або персональний тренер/інструктор.

4.1.4.Персональна тренувальна програма розробляється після отримання персональним тренером/інструктором результатів фітнес-тестування і з урахуванням побажань клієнта Клубу.

4.1.5.Клієнт перед проходженням персонального тренування підтверджує свій намір адміністратору (незважаючи на наявність запису у відповідних листах).

4.1.6.Тривалість персонального тренування становить від 30 -ти до 60-ти хвилин.

4.1.7.У разі запізнення на персональне тренування, час проведення персонального тренування скорочується на час запізнення.

4.1.8.Скасування або перенесення персональних тренувань (зі збереженням оплати) може бути проведено за умови попередження клієнтом Клубу про це не менш ніж за 8 годин до його початку.

4.1.9.Усі програми тренувальних занять мають свій термін дії, залежно від пропозиції. Після закінчення терміну блоку невитрачені тренувальні заняття анулюються. Вартість невикористаних тренувань поверненню не підлягає.

4.1.10.У разі несвоєчасної відміни або переносу заняття невикористане персональне тренування вважається використаним, його оплата поверненню не підлягає.

4.1.11. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг індивідуальних та додаткових послуг Клієнту, Гостю Клубу.

4.1.12. Попередній запис на додаткові / індивідуальні послуги Клієнта, Гостя Клубу здійснюється особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.

4.1.13. Клуб зобов'язується забезпечити заміну персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин.

4.2. Послуги фітнес-бару.

4.2.1. Послуги фітнес-бару включають приготування і продаж продуктів харчування відповідно до загальноприйнятих норм здорового харчування дітей та дорослих.

4.2.2. У фітнес-барі також пропонуються продукти спортивного харчування, які пройшли перевірку якості, терміну використання та відповідають іншим необхідним нормам, що діють на території Україні, натуральні соки (фруктові та овочеві), чай, безалкогольні напої. Вартість і порції надаються відповідно до затвердженого меню.

4.2.3. Не дозволяється: виносити посуд з бару на тренувальні території, приносити з собою продукти харчування та напої.

4.3. Правила відвідування залу групових програм.

4.3.1. З метою забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, для профілактики травм при заняттях в залі групових програм, Клієнт, Гість Клубу повинен до початку заняття самостійно в закладі охорони здоров'я пройти медичне обстеження. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.

Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і / або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу фахівця на заняття Клієнт Клубу бере участь на свій ризик.

4.3.2. Щоб уникнути травм відвідуйте заняття, яке відповідає Вашому рівню підготовки.

4.3.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни до розкладу вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.

4.3.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 5 хвилин, тренер має право не допустити Клієнта, Гостя, тому що це небезпечно для здоров'я.

4.3.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого в розкладі тренера, а також вносити зміни в розклад групових занять.

4.3.6. Відвідувати групові заняття дозволяється лише в спеціальній спортивному одязі та закритому взутті (кросівки) без залишку піску та бруду на підошві, призначені для занять фітнесом.

4.3.7. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.

4.3.8. ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм.

4.3.9. Використання мобільних телефонів під час групових занять не допускається.

4.3..10. Заняття в вуличному або брудному взутті ЗАБОРОНЕНО.

4.3.11. Самостійні заняття в залах групових програм, можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових уроків, зазначених у розкладі та попереднього резервування на персональний тренінг.

4.3.12. Ряд групових занять може проводитися за попереднім записом за додаткову оплату. Ці види занять будуть відзначені спеціальним значком ($) в загальному розкладі групових занять. У цьому випадку, на цей вид занять необхідно попередньо за 30 (тридцять) хвилин до початку записатися на рецепції Клубу, та попередити інструктора.

4.3.13. Запис на заняття закінчується не менше ніж за 5 (п'ять) хвилин до початку проведення заняття.

4.3.14. Попередній запис на групові заняття не здійснюється, талончики можна отримати на рецепції в день проведення за 10 (десять) хвилин до початку зняття. Кожен клієнт Клубу може взяти талончик на групове заняття лише для себе особисто.

4.3.15. Дітям віком до 16 років дозволяється перебувати виключно на заняттях для дітей.5. ПРАВИЛА ВІДВІДАННЯ КЛУБУ ДІТЬМИ.

5.1. З метою забезпечення безпеки Дітей, для профілактики травм при заняттях дітей в Клубі, Батьки, піклувальники або супроводжувачі разом з дитиною повинні самостійно пройти медичне обстеження в закладі охорони здоров'я. Батьки, піклувальники або супроводжувачі несуть персональну відповідальність за здоров'я дитини, що звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і / або нещасні випадки на території Клубу. Батьки, піклувальники або супроводжувачі дитини підтверджують, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.

5.2. В Клубі можуть проводитись заняття для дітей. На такі заняття допускаються діти віком від 7 років.

5.3. Перебування дітей молодше 16 років на території Клубу можливе лише у супроводі батьків або уповноважених осіб, які досягли повноліття.

5.4. Діти з 16 років можуть відвідувати Клуб з письмового дозволу батьків (письмова заява).

5.5. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу.

5.6. Батьки або супроводжуючі особи повинні своєчасно привести дитину на тренування (групове заняття), а також вчасно забрати по закінченню тренування.

5.7. Клуб не несе відповідальності за дітей, які перебувають в Клубі, в тому числі як під час, так і після занять, без нагляду батьків або супроводжуючих осіб.

5.8. Супроводжуючі особи, які не мають Клубної карти, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування є зона рецепції Клубу.6. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРИНАЖЕРНОГО ЗАЛУ.

6.1. З метою забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, для профілактики травм при заняттях в тренажерному залі, Клієнт, Гість Клубу повинен самостійно пройти медичне обстеження в закладі охорони здоров'я. Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я, що звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і / або нещасні випадки на території Клубу. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.

6.2. При першому відвідуванні тренажерного залу Клієнт, Гість Клубу повинен пройти вступний інструктаж.

6.3. Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів.

6.4. ЗАБОРОНЕНО відвідувати тренажерний зал без спеціальної спортивного одягу і закритого взуття (кросівки) без залишків піску та бруду на підошві взуття, призначені для занять фітнесом. Бажана наявність рушників. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита.

6.5. Щоб уникнути отримання травм Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися основних принципів тренування, інформацію про яких він отримав при проходженні вступного інструктажу. При необхідності Клієнт, Гість Клубу може звернутися за допомогою до тренерів Клубу. Перед кожним тренуванням Клієнт, Гість обов'язково повинен провести ретельну розминку.

6.6. Після виконання вправи Клієнту, Гостю Клубу необхідно прибирати за собою обладнання і предмети особистого користування.

6.7. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі та інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнт, Гість Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання та інвентарю.

6.8. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, так як це веде до псування підлогового покриття і підвищує рівень шуму.

6.9. Для безпеки Клієнта, Гостя Клубу вправи з максимальними вагами в тренажерному залі рекомендується виконувати з тренером або досвідченим партнером.

6.10. Щоб уникнути нещасних випадків присутність дітей молодше 16 років в тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА.

6.11. Діти старше 16 років можуть займатися в Клубі самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, при наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюється всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.

6.12. Клієнти, Гості Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю Клієнти, Гості Клубу зобов'язані повідомити про це чергового тренера. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.

6.13. Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи).

6.14. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що представляє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейди самостійно без нагляду тренера ЗАБОРОНЕНО.

6.15. Послуги щодо персонального тренінгу надаються тільки після попередньої оплати.7. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ САУНИ.

7.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням сауни обов'язково прийняти душ.

7.2. При відвідуванні сауни забороняється користуватися кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами, фарбою для волосся та іншими косметичними засобами.

7.3. Прийом їжі і вживання напоїв на території сауни ЗАБОРОНЕНО.

7.4. Відвідування сауни в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп'яніння ЗАБОРОНЕНО.

7.5. Дії інтимного характеру в приміщеннях клубу ЗАБОРОНЕНІ.

7.6. Забороняється плескати в відсік для каменів воду і ароматизатори в сауні. Заборонено заносити пластикові стаканчики і пляшки в сауну і душові.

7.7. Використовуйте рушники і стеліть їх на лаву. Під час перебування в сауні слід уникати дотику з поверхнею кам'янки - це може викликати сильні опіки.

7.8. Забороняється накривати кам'янку сторонніми предметами - це може привести до пожежі.

7.9. Не залишайте дітей в сауні без нагляду батьків.

7.10. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати / тримати відкритими двері в сауну.

7.11. Заборонено заходити в сауну у взутті та в верхньому одязі.8. КОРИСТУВАННЯ ГАРДЕРОБОМ, ШАФАМИ ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ, СЕЙФАМИ

8.1. Верхній одяг необхідно здавати в гардероб.

8.2. Для особистих речей слід використовувати шафку в роздягальні.

8.3. Ключ від шафки видається на рецепції Клубу. Не дозволяється залишати свої речі в шафках після закінчення занять у Клубі (за винятком випадку оренди шафки). Перед виходом з Клубу ключ від шафки необхідно здавати на рецепцію.

8.4. Цінні речі рекомендується здавати на зберігання в сейф. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафки та від сейфа без нагляду.

8.5. За загублені речі Клуб відповідальності не несе.

8.6. З питань про забуті речі прохання звертатися на рецепцію Клубу. Термін зберігання забутих речей – один тиждень, забутих цінних речей – 30 (тридцять) днів.

8.7. За втрату номерка від гардероба, ключа від шафки або ключа від сейфа стягується штраф згідно з установленими адміністрацією Клубу тарифами.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Клієнти Клубу несуть відповідальність відповідно до даних Правил та чинного законодавства України.

9.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства Клуб відповідальності не несе.

9.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та / або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб і / або якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивних і / або правил техніки безпеки, порушення даних Правил. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта, Гостя погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

9.4. Клієнт, Гість Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, Гостя Клубу і травмами, що з'явилися результатом або отриманих в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.

9.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих і / або цінних речей Клієнта Клубу.

9.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними їм особами (Гості Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.

9.7. У разі порушення оплати Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.

9.8. Член Клубу не може розірвати Договір, якщо укладення Договору було на пільгових умовах або в період акції. Кошти, сплачені за Клубну Картку, поверненню не підлягають. Договір, укладений на загальних умовах, підлягає розірванню на підставі законодавства України.

9.9. Після закінчення терміну дії Клубної Карти, обов'язки Клубу в частині надання Комплексу послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.

9.10. У всьому іншому, що не врегульовано Договором і Правилами Клубу, Члени Клубу повинні керуватися чинним законодавством України.

9.11. Матеріальна відповідальність наступає у випадках заподіяння шкоди майну Клубу, в тому числі з необережності. Батьки/опікуни несуть відповідальність (в тому числі матеріальну) за дотримання цих Правил дітьми, які не є повнолітніми та є клієнтами Клубу.

10 ДОДАТКОВІ УМОВИ.

10.1.Клієнти Клубу можуть користуватися послугами тільки інструкторів та тренерів Клубу. Проведення тренувань сторонніми особами заборонено. Клієнти клубу не мають право проводити індивідуальні заняття для інших клієнтів клубу.

10.2. У разі відмови клієнта від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов цього Порядку та Договору, або відмови клієнта Клубу від оплати користування додатковими послугами Клуб має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Клубу коштів клієнта з одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Картки клієнта.

10.3. Індивідуальні заяви, звернення, скарги, пропозиції, рекомендації клієнта Клубу реєструються на рецепції та розглядаються в термін до 7 робочих днів.

11. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО.

11.1. Вводити нові пункти правил при потребі покращення рівня послуг та комфорту відвідувачів.

11.2. Змінювати види послуг, розклад заняття і години роботи Клубу впродовж сезону, про що клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором.

11.3. Закривати Клуб (окремі тренувальні території) для проведення ремонтних і профілактичних робіт, про що клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором без відшкодування пропущених на час закриття Клубу днів клієнтів Клубу.

11.4. Припинити надання Послуг клієнтів Клубу в односторонньому порядку при невиконанні ним умов Договору або грубих порушень Правил клубу.

11.5. Змінювати (підвищувати) розмір оплати послуг в разі істотного збільшення розміру орендної плати, вартості електроенергії і інших комунальних платежів, індексу інфляції та інших факторів що впливають на господарську діяльність Клубу, про що клієнт Клубу інформується протягом 30 календарних днів для здійснення доплати послуг.

11.6. Закрити діяльність Клубу в разі істотних змін в законодавстві України з питань діяльності Клубу, військових дій та встановлення військового часу (незалежно на якій території України це буде здійснено), валютних обмежень, підвищення та коливання цін на комунальні послуги та інші енергоресурси, інших дій державних органів та органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють нормальну господарську діяльність Клубу без відшкодування пропущених на час закриття Клубу днів клієнта Клубу.12.ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Зауваження, відгуки, побажання та пропозиції адміністрація Клубу просить надсилати нам за адресою:

04211 місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 2-К приміщення 2.

телефоном: 8-093-506-33-44, 8-096-506-33-44

НАША АДРЕСА
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 2-К
+38 (068) 469 33 33
E-mail: geliargym@gmail.com