ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для усіх Клієнтів; беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке:

1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
1.1. У цьому Договорі використовуються терміни та поняття в такому розумінні:
1.1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – розміщення на інформаційних стендах, у спортивному клубі «Geliar GYM» або на веб-сайті: https://geliar-gym.com/ тексту Договору, який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах, викладених у цьому Договорі.
1.1.2. Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.
1.1.3. Договір – цей правочин про надання спортивно-оздоровчих послуг, який встановлює однакові для усіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).
1.1.4. Клуб – спортивний клуб, який надає послуги під брендом «Geliar GYM», приміщення, яким користується Виконавець, розташовані за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 2-К.
1.1.5. Клієнт – правоздатна та дієздатна фізична або юридична особа, яка акцептувала Договір, ознайомлена з Клубними правилами, яких зобов'язується дотримуватися, та надала згоду на обробку своїх персональних даних.
1.1.6. Гість Клубу – будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця чи Клубу.
1.1.7. Працівники Клубу (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з Виконавцем чи Клубом або представляють його інтереси відповідно до чинного законодавства України.
1.1.8. Клубна картка – картка відповідного типу, який обрав Клієнт, і яка надається йому для відвідування Клубу. Є іменною і не може бути передана іншій особі.
1.1.9. Клубні правила – правила поведінки у Клубі, затверджені Виконавцем, які є обов'язковими для усіх клієнтів Клубу. Клубні правила наведені в Додатку № 1 до цього Договору і є його невід'ємною частиною.
1.1.10. Послуги (базові послуги) – базовий комплекс спортивно-оздоровчих послуг, перелік яких встановлений нормативними документами Виконавця та які включені до складу послуг відповідного типу Клубної картки, придбаної Клієнтом, і які надаються Клієнту протягом терміну дії Клубної картки.
1.1.11. Прейскурант цін – письмовий документ Клубу, розміщений на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті https://geliar-gym.com/, який містить перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі і можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Клубних правил та інших Правил (Інструкцій), що діють у Клубі.
1.1.12. Додаткові послуги – послуги, що надаються Клієнту в Клубі Виконавцем або іншими особами на території Клубу понад ті, що є у переліку базових послуг, ті не включені до вартості відповідного типу Клубної картки.
1.1.13. Офіційний Сайт Клубу – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://geliar-gym.com/ (постійно доступна для ознайомлення) і є джерелом інформування Клієнтів.
1.1.14. Куточок Клієнтів Клубу – стенд із регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.
1.1.15. Сторони – разом Виконавець та Клієнт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст. ст. 641, 633 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Виконавця щодо надання спортивно-оздоровчих послуг у спортивному клубі «Geliar GYM», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі для можливості заняття останньою фізичною культурою та різними видами спорту. Далі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.
2.2. У Клубі діють Клубні правила (далі – «Правила»), визначені у Додатку №1 до цього Договору, виконання яких є обов'язковим для Сторін.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території Клубу Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги, дотримуватися умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу.
3.2. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно за наявності у нього Клубної картки, що надає Клієнту доступ до Клубу та комплексу Послуг в об'ємі, передбаченому типом Клубної картки. Клієнт також має право отримувати Додаткові послуги, що надаються на території Клубу. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.
3.3. Перелік Послуг, що надаються Клієнту, визначається відповідно до типу обраної ним Клубної картки, а додаткові послуги зазначені в Додатках, розміщених у Куточку Клієнтів Клубу. Послуги надаються згідно з Клубними правилами та іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.
4.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційних стендах Клубу або на веб-сайті - https://geliar-gym.com/ є пропозицією Виконавця для необмеженого кола правоздатних та дієздатних фізичних осіб укласти Договір на умовах, викладених у тексті Публічної пропозиції.
4.3. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
4.4. Клієнт оплатив Послугу. У такому разі Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець розцінюватиме факт оплати послуги як згоду з усіма умовами цього Договору з відповідного моменту часу.
4.5. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
4.6. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ
5.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги у Клубі згідно з категорією обраної Клієнтом Клубної картки. Клубна картка встановленої категорії визначає доступ Клієнта до конкретного Клубу та конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги за переліком, який відповідає Клубній картці Клієнта, обсяг і види яких наведено на веб-сайті Клубу https://geliar-gym.com/ та у прейскуранті. Вартість послуг за цим Договором визначається прейскурантом, який розміщено в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті https://geliar-gym.com/ чи на іншому видному місці.
5.2. Доступ до Клубу можливий лише за наявності Клубної картки. Під час кожного відвідування Клубу Замовником з метою отримання Послуг адміністрацією Клубу проводиться перевірка Клубної картки.
5.3. Термін дії Клубної картки не обмежений, однак отримання Замовником спортивно-оздоровчих послуг може здійснюватися лише за наявності оплаченої категорії Клубної картки згідно з прейскурантом.
5.4. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить до вартості Послуг за цим Договором.
Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням йому додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно з прейскурантом.
5.5. У разі закінчення терміну дії категорії Клубної картки вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.
5.6. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням категорії Клубної картки згідно з прейскурантом Виконавця.
5.7. Клуб залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Клубу заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті Клубу https://geliar-gym.com/, крім випадків, які не залежать від волі Виконавця та/або Клубу. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору і такими, що здійснюються на власний розсуд. У такому разі Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов'язання за Договором.
5.8. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти, сплачені згідно з Договором, поверненню не підлягають за жодних умов.
5.9. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно з прейскурантом.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість послуг за цим Договором визначається відповідно до чинного прейскуранту цін, що відповідає категорії обраної Клієнтом Клубної картки, який розміщено на інформаційному стенді в Куточку Клієнта Клубу або на веб-сайті Клубу https://geliar-gym.com/.
6.2. На підтвердження Акцепту Оферти Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, які дорівнюють вартості Послуг за цим Договором, у термін, зазначений у рахунку на оплату.
6.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу або у системі LiqPay.ua на поточний рахунок Виконавця.
6.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є Квитанція про сплату, яка надсилається йому після оплати вартості послуг.
6.5. Квитанцію Клієнт надає Менеджеру з продажу під час першого візиту до Клубу. Менеджер з продажу передає Клієнту Клубну картку, яка відповідає категорії та типу згідно з оплаченою Клієнтом сумою.
6.6. Кошти, сплачені Клієнтом відповідно до ст. 6 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 8.3.6. ст. 8 цього Договору.
6.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.
6.8. До вартості обраної Клієнтом Клубної картки не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому (погодженому) Виконавцем прейскуранті.

7. КЛУБНА КАРТКА
7.1. За цим Договором Клієнт обрав Клубну картку відповідно до чинного прейскуранту, про що свідчить виконання ст. 6 цього Договору.
7.2. Клубна картка пред'являється Клієнтом при кожному відвідуванні Клубу і є пропуском до Клубу, а також засобом доступу до додаткових сервісів, послуг у Клубі. За відсутності Клубної картки з будь-яких причин вхід до Клубу Клієнту дозволяється лише за згодою адміністратора Клубу.
7.3. Однією з обов'язкових умов реєстрації Клубної картки є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється у цифровому форматі в момент реєстрації Клубної картки та вноситься до системи контролю доступу з метою персоніфікації Клубної картки та подальшої ідентифікації Клієнта.
7.4. Порядок використання Клієнтом Клубної картки визначається цим Договором та Клубними правилами.
7.5. У разі, якщо при укладенні цього Договору Клуб відкритий, то Клубна картка вважається активованою при першому відвідуванні Клубу, але не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати укладення цього Договору. У разі якщо Клієнт клубу протягом вищевказаного терміну не активував Клубну картку, то вона вважається активованою з 00-00 годин 31 (тридцять першого) дня з дати укладення Договору.
7.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може здійснюватися іншими особами.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Клієнт має право:
8.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Клубними правилами відповідно до типу обраної ним Клубної картки;
8.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Клубних правил;
8.1.3. Змінити тип Клубної картки, що йому належить, на картку вищої вартості за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;
8.1.4. Отримувати консультації та звертатися за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів Клубу або Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;
8.1.5. Надавати Виконавцю пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;
8.1.6. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
8.1.7. На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання усіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
8.1.8. Брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу у разі їх дії;
8.1.9. Заморожувати Клубну картку, якщо це передбачено типом та категорією картки, обраної Замовником;
8.1.10. Отримувати роз'яснення умов цього Договору та тлумачення Правил;
8.1.11. Вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за цим Договором;
8.2. Клієнт зобов'язується:
8.2.1. У порядку та у терміни, зазначені у цьому Договорі, оплатити вартість Послуг за цим Договором, що передбачені і відповідають типу обраної Клієнтом клубної картки;
8.2.2. Відвідувати Клуб у межах його робочого часу, зазначеного у Клубних правилах та відповідно до типу обраної Клубної картки;
8.2.3. Повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, вік тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та ін.) щодо отримання Послуг; Надати відомості Виконавцю про особливості стану свого здоров'я, не починати заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття;
8.2.4. Надати письмову згоду батьків або опікунів щодо відвідування Клубу неповнолітніми відвідувачами.
8.2.5. Не заходити до Клубу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої;
8.2.6. Не палити на території Клубу.
8.2.7. Охайно та дбайливо ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Клубу або Виконавця;
8.2.8. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;
8.2.9. Нести відповідальність за збереження свого майна, а також майна Виконавця під час відвідування Клубу.
8.2.10. Дотримуватися усіх умов цього Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;
8.2.11. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;
8.2.12. З повагою ставитися до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди усім особам, присутнім у Клубі.
8.3. Виконавець має право:
8.3.1. Вимагати від Клієнта оплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;
8.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Клубних правил та інших внутрішніх (локальних) документів Виконавця, що регламентують діяльність Клубу;
8.3.3. Робити зауваження Клієнту у разі порушення ним цього Договору, Клубних правил та вказувати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталося два і більше рази – видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, оплачених за цим Договором. У такому разі Клубна картка Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому дія цього Договору припиняється з дати складання відповідного акту і вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;
8.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин чи під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перераховані у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
8.3.5. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров'я Замовника, що може завдати шкоди його здоров'ю або здоров'ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця;
8.3.6. На власний розсуд без пояснень підстав відмовити Клієнтові у подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. У такому разі дія цього Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна картка анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної картки з розрахунку:
ВП-(ВП/ ПДП (365 днів)*ФПДП(дні))=СП,
де:
ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;
ПДП – період дії послуги – 365 днів;
ФПДП – фактичний період дії послуги – у днях з дати активації Клубної картки до дати припинення надання послуг;
СП – сума повернених коштів.
8.3.7. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (залежно від випадку), окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.
8.3.8. У разі існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Клубної картки Клієнта до дати припинення форс-мажору. У такому разі , після припинення дії форс-мажору, термін дії Клубної картки Клієнта подовжується на термін існування дії обставин непереборної сили.
8.3.9. Розвивати (розширювати) комплекс послуг (у т.ч. вводити нові типи карток) без погодження з Клієнтом;
8.3.10. Співробітники Виконавця мають право видавати розпорядження та правила поведінки тією мірою, як необхідно для забезпечення у спортивних зонах порядку, безпеки та/або дотримання внутрішніх правил.
8.3.11. В односторонньому порядку вносити зміни у будь-який час на свій розсуд до цієї Оферти, Правил, прейскуранту тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на веб-сайті https://geliar-gym.com/. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін до Оферти.
8.3.12. Змінювати чинний розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на веб-сайті https://geliar-gym.com/.
8.3.13. Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прейскурант;
8.3.14. Обмежувати використання будь-якого тренажера або обладнання для проведення профілактичних або ремонтних робіт з ним;
8.3.15. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та на прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації відповідно до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).
8.3.16. Виконавець залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Виконавця є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.
8.3.17. Інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором, Клубними правилами, іншими внутрішніми (локальними) документами Виконавця, що регламентують порядок відвідування Клубу.
8.4. Виконавець зобов'язується:
8.4.1. Після укладання договору, на термін його дії передати Клієнту оплачену Клубну картку та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених цим Договором;
8.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;
8.4.3. Підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;
8.4.4. Забезпечити належну якість Послуг, що надаються у Клубі;
8.4.5. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.
8.4.6. У разі необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (рятувальних, медичних тощо).

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за його порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії непереборної сили.
9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яке пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.
9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила усіх заходів, що залежать від неї, щодо належного виконання цього Договору.
9.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Клубові та Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.
9.6. Виконавець не несе відповідальності:
- за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять у Клубі;
- за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;
- за отриману Клієнтом травму на території Клубу, у тому числі у випадках, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення клієнтом правил користування тренажерами, іншим обладнанням, правил безпеки, окрім випадків, коли така травма отримана з вини Клубу, наприклад, через несправний технічний стан спортивного обладнання, невідповідність обладнання заявленим характеристикам;
- за дії третіх осіб, які не є його працівниками;
- за особисті речі, що залишені Клієнтом без нагляду в роздягальнях та інших приміщеннях Клубу.
9.7. Клієнт несе повну відповідальність у разі приховування від Виконавця інформації щодо стану свого здоров'я, що може спричинити отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Клубу. Відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе самостійно Клієнт, який приховав інформацію.
9.8. У разі систематичного порушення Клієнтом Клубних правил Виконавець має право застосувати до Клієнта відповідальність у вигляді блокування або анулювання його Клубної картки, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
10.2. У разі, якщо суперечки та/або розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, суттєво негативно впливають на можливість Клієнта виконувати цей Договір; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб, і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.
11.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання через обставини, визначені п. 11.1. цього Договору, повинна в термін не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону письмово. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов'язань.
11.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
12.1. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами (їхніми уповноваженими особами або представниками), а також здійснення оплати відповідно до п. 6.3. цього Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної картки. Цей Договір діє до останнього дня терміну дії Клубної картки.
12.2. Активація Клубної Картки відбувається відповідно до умов цього Договору та Правил.
12.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом надсилання чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний термін та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
12.4. Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У разі односторонньої відмови від цього Договору Замовником грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі через вагітність, відрядження, хворобу та/або через будь-які інші причини, термін дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення терміну її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
13.2. У разі настання випадків, зазначених у пункті 13.1 цього Договору, Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної картки у порядку, передбаченому Правилами Клубу.
13.3. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку.
13.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов'язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть настати під час перебування дитини на території Клубу.
13.5. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає:
а) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (-і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватися усіх умов Договору та Клубних правил.
б) Стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема;
в) Що на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідними, на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.
г) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, дає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
13.6. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу. Клієнт дає свою згоду на вчинення Виконавцем таких дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення до баз даних Виконавця (у тому числі до електронних баз даних), а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносини та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних з комерційною метою.
13.7. Обробляються такі категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування (реєстрації) фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом та/або повинні бути підписані Клієнтом), а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.
13.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і зберігання в базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору.
13.9. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору.
13.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, у тому числі, але не виключно для повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції Виконавця і його партнерів, контрагентів шляхом надсилання SMS, ММS, електронних повідомлень, пошти тощо.
13.11. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Цей Договір пропонується Виконавцем — Фют Максим Костянтинович, який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Дата запису: 02.10.2020.
Номер запису: 2 0032 7000 0000 003601.
Додаток № 1
до ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

___________________
ПРАВИЛА КЛУБУ
Вступ
Ці Клубні правила Клубу «Geliar GYM» (далі – Клуб) є обов'язковими для усіх клієнтів Клубу, а також гостей Клубу. Зазначені Правила спрямовані на збереження безпеки відвідувачів Клубу (клієнтів Клубу, гостей Клубу) під час їх перебування у Клубі. Від дотримання цих правил залежить якість та комфортність послуг, що надаються Клубом, чистота та порядок у Клубі, збереження інвентарю Клубу та тривалість роботи обладнання Клубу.
Правила Клубу – це комплекс норм та умов, що встановлюють права і обов'язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу (включаючи, але не обмежуючись: Клієнтами, Гостями, відвідувачами, батьками/особами, що супроводжують неповнолітніх дітей тощо, далі – Клієнти Клубу) та регулюють відносини між ними.
Ці Правила відвідування Клубу обов'язкові для виконання усіма Клієнтам Клубу. Ці Правила не є вичерпними, оскільки Клуб має право їх доповнювати та змінювати (у тому числі шляхом викладення в новій редакції) у будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Клієнти Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу. Змінені правила з моменту їх затвердження поширюються на усіх існуючих та майбутніх Клієнтів Клубу.
Клуб не несе відповідальності за незнання Клієнтом Клубу будь-яких положень цих Правил. Незнання будь-яких положень цих Правил не звільняє від відповідальності щодо їх дотримання у повному обсязі.
Правила Клубу є невід'ємною частиною Договору, що укладається з Клієнтом. Особи, які відвідують Клуб як Гості Клієнта Клубу, зобов'язані дотримуватися цих Правил у період перебування у Клубі. Відповідальність за дотримання Правил клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Учасники корпоративного Договору (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.
Надаючи свої послуги, Клуб керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою, спортом та фітнесом, опитаний і попереджений про це.
Клієнт Клубу гарантує, що він знаходиться у фізичному стані, який дозволяє йому виконувати активні і пасивні вправи і що фізичні навантаження не заподіють шкоди його здоров'ю. Тим самим він знімає з Клубу всю відповідальність за своє здоров'я. У разі візуального виявлення у Клієнта Клубу будь-яких захворювань Адміністрація має право вимагати надання ним довідки із закладу охорони здоров'я про стан здоров'я, як умову допуску до занять.
Клієнт несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і проведення медичних оглядів.
При порушенні Клієнтами Правил Клубу Адміністрація Клубу залишає за собою право припинити дію Договору, виключивши відповідного клієнта з числа Клієнтів Клубу.
У цих Клубних правилах використовуються терміни та поняття в такому розумінні:
Клуб – спортивний комплекс «Geliar GYM», приміщення, яким користується Виконавець, яке розташоване за адресою: 04211 місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 2-К приміщення 2.
Договір – Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, що регулює взаємні відносини між Клубом та Клієнтом у процесі надання послуг та згідно з яким Клуб зобов'язується надавати, за умови наявності, послуги клієнту, а клієнт зобов'язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість таких послуг і дотримуватися Правил.
Клієнт – фізична або юридична особа, яка уклала Договір із Клубом про надання спортивно-оздоровчих послуг на території Клубу. Клієнтом(-ами) Клубу визнається (-ються) також особа/особи, в інтересах якої/яких був укладений Договір, та інформація про яку/яких наведена у відповідному договорі та/або додатках до нього.
Клубні правила – правила поведінки у Клубі, що затверджені керівництвом Клубу та є обов'язковими для усіх клієнтів Клубу.
Офіційний Сайт Клубу – офіційна веб-сторінка Клубу в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://geliar-gym.com/ (постійно доступна для ознайомлення) та є джерелом інформування клієнтів.
Комплекс послуг – послуги, включені до вартості Клубної картки.
Додаткові послуги - послуги, не включені до вартості Клубної картки і надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до чинного прейскуранту цін на додаткові послуги Клубу.
Режим роботи Клубу – дні та години, у які Клуб відчинено для відвідування Клієнтами Клубу.
Групові заняття – заняття, що проводяться тренерами Клубу для Клієнтів та Гостей Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин залежно від формату заняття у студіях для групових занять. Регламентуються розкладом Клубу.
Персональне тренування – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати Персонального тренування згідно з прейскурантом Клубу.
Спліт тренування – заняття з персональним тренером одночасно двох Клієнтів, Гостей Клубу за індивідуальною програмою протягом певного періоду часу. Проводиться після повної оплати згідно з прейскурантомКлубу.
Вступний інструктаж - оглядово-практичне заняття з тренером, метою якого є адаптація Клієнта, Гостя Клубу до програм і обладнання Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.
Технічні перерви – перерви у роботі Клубу в цілому, саун та приміщень з метою проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування згідно з нормами експлуатації.
Гість Клубу – фізична особа, яка не є Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнтом Клубу («Гостьовий візит»), який запросив Гостя Клубу, або через реєстрацію на сайті. Це особа віком від 16 років. Якщо Гість Клубу віком до 16 років – за згодою батьків, піклувальників.
Індивідуальна послуга – це послуга, яка надається Клієнту Клубу в тренажерному залі, в залах групових занять, залі боксу тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.
Спеціаліст – фахівець, що надає послугу, який перебуває у трудових відносинах з Клубом.

1. Режим роботи Клубу
1.1. Клуб відчинено для відвідування з 7:00 до 23:00 (понеділок - п'ятниця), з 08:00 до 22:00 (субота, неділя, святкові дні) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім 1 січня та свята Великодня.
1.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на сайті та/або рецепції Клубу.
1.3. Режим роботи чергового тренера тренажерного залу з 7:00 до 22:45 (понеділок - п'ятниця) з 9:00 до 21:45 (субота, неділя, святкові дні).
1.4. Гостьові візити здійснюються тільки за попереднім записом у Клубі, яким призначається точний день. Даною послугою можуть користуватися Гості Клієнтів Клубу, які ще не користувалися даною послугою, та за наявності оригіналу паспорта або водійського посвідчення Гостя, змінного взуття та форми.
1.5. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.
1.6. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані залишити приміщення не пізніше встановленого часу роботи Клубу або не пізніше встановленого часу, згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної картки. Затримання Клієнта понад 15 хвилин роботи Клубу чи\або понад встановлений час відвідування за типом обраної Клієнтом Клубної картки розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою, тому сплачується Клієнтом додатково відповідно до прейскуранта.

2. ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА, ГОСТЯ КЛУБУ
2.1. Клієнт Клубу має право:
2.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу, який надає їм послуги.
2.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
2.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації щодо кожного виду Послуг.
2.1.4. Редагувати вид Клубної картки шляхом доплати на строк, який залишився до закінчення терміну дії Договору.
2.1.5. Клієнт Клубу має право переоформити Клубну картку (оплачений обсяг послуг) на іншу особу віком від 16 років, яка не є або не була раніше клієнтом Клубу, згідно з прейскурантом на підставі письмової заяви. Подальше переоформлення такої Клубної картки забороняється.
Для процедури переоформлення потрібна обов'язкова присутність Клієнта Клубу та особи, на яку переоформляється договір, з оригіналом паспорту, оригіналом договору та чеком на сплату, Клубною карткою Клієнта.
2.1.5. Клієнт Клубу має право провести по гостьовому візиту, якщо дана послуга передбачена Клубною карткою, Клієнта чи Гостя, який раніше не користувався даною послугою чи не був Клієнтом Клубу.
2.2. Клієнт Клубу зобов'язаний:
2.2.1. Перед початком відвідування пройти відповідну процедуру фотографування, заповнення анкетних даних. При відвідуванні Клубу пред'являти на рецепції і службі внутрішнього контролю індивідуальну Клубну картку.
2.2.2. Клієнт Клубу зобов'язаний дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо щодо інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших Клієнтів Клубу, порушувати чистоту і порядок.
Якщо умисні або мимовільні дії Клієнта Клубу створюють загрозу для його власного життя та/або здоров'я, а також для здоров'я та/або життя оточуючих чи суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування у Клубі), припинення договору з Клієнтом, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
2.2.3. Вживати і поширювати у Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також палити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО.
2.2.4. Відвідувати Клуб за наявності залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Клієнта Клубу ознак алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп'яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
2.2.5. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити до Клубу легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси, а також холодну зброю.
2.2.6. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття. Для проходу до робочих зон Клубу у вуличному взутті необхідно використовувати надані Клубом бахіли.
2.2.7. При відвідуванні занять у залі групових програм і занять у тренажерному залі необхідно переодягатися в спортивний одяг і закрите змінне спортивне взуття без залишку піску чи бруду на підошві. Під час занять верхня частина тіла обов'язково повинна бути прикрита.
2.2.8. При укладанні Договору Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.
2.2.9. Клієнт, Гості Клубу зобов'язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров'я. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань слід утриматися від відвідування Клубу. Клієнти Клубу, які через стан здоров'я схильні до раптової втрати свідомості, епілептичних нападів можуть користуватися послугами Клубу лише з супроводом. Адміністрація Клубу залишає за собою право додатково вимагати від клієнта Клубу медичні довідки про його стан здоров'я та відсутність медичних протипоказань для відвідування Клубу з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, у тому числі з метою недопущення виникнення епідеміологічної ситуації у Клубі та заподіяння шкоди здоров'ю іншим клієнтам Клубу.
2.2.10. За наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного та/або шкірного захворювань у Клієнтів, Гостей Клубу відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні цього правила Клуб залишає за собою право тимчасово відсторонити Клієнта, Гостя Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і надання довідки від лікаря.
2.2.11. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафки в роздягальнях, а для зберігання цінних речей – спеціально обладнані осередки, розташовані у зоні рецепції, на час перебування у Клубі. Усім Клієнтам Клубу рекомендується уважно ставитися до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені і залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні звільняється.
2.2.12. Для безпечного зберігання цінних речей у Клубі передбачені спеціальні місця (міні-сейфи).
2.2.13. Усі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 7 (семи) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.
2.2.14. Йдучи з Клубу Клієнт, Гість повинен здавати ключ від шафки в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати/поломки Клубної картки, ключа, замка від шафки, браслета чи брелка, орендованого обладнання Клієнт, Гість Клубу зобов'язаний відшкодувати вартість втраченого/пошкодженого майна.
2.2.15. Для забезпечення безпеки Клієнтів у Клубі здійснюється відео-фіксація. Клієнт Клубу не заперечує проти відеоспостереження.
2.2.16. Кіно-, відео- та фотозйомка у Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНА.
2.2.17. Клієнтам Клубу забороняється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп'ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
2.2.18. Клієнти Клубу зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни, не використовувати різкі запахи та користуватися рушниками на заняттях.
2.2.19. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.
2.2.20. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.
2.2.21. Щоб уникнути заподіяння незручностей, а також для попередження засмічення каналізаційних мереж Клієнтам, Гостям Клубу, які відвідують душові, заборонено голитися в душових. Заборонено користуватися оліями, маслами, медом та скрабувальними засобами в душових та саунах Клубу.
2.2.22. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 6 років у жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.
2.2.23. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування та напої на території Клубу, Клієнт клубу може скористатися послугами фітнес-бару.
2.2.24. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, у зоні відпочинку і в роздягальнях.
2.2.25. Клієнти, Гості Клубу можуть тренуватися самостійно або користуватися послугами тренерів Клубу. Клієнти Клубу не мають права проводити персональні тренування для інших Клієнтів Клубу на території Клубу. При порушенні адміністрація Клубу залишає за собою право виключення з числа Клієнтів Клубу без відшкодування грошових коштів.
2.2.26. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.
2.2.27. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.
2.2.28. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.
2.2.29. ЗАБОРОНЕНО використовувати приміщення Клубу з комерційною метою без узгодження з адміністрацією Клубу.
2.2.30. Заборонено перебування особам, молодшим за 18 років, на усій території Клубу, включаючи: робочий (тренажерний зал, зали групових програм, роздягальні) та неробочій зонах Клубу (хол, бар, солярій, відділ продажу, рецепція, службові приміщення), окрім перебування у години проведення дитячих занять чи дитячих заходів на території Клубу.
2.2.31. Заборонено знаходитися на території тренажерного залу, залу групових програм із сумками, рюкзаками, пакетами і т.д. Ці речі слід зберігати в особистих шафках, камерах зберігання, а цінні – у сейфах.
2.2.32. Заборонено розливати рідину по всьому приміщенню сауни (кам'янка, стіни, підлога, стеля, лавки).
2.2.33. Заборонено бити мішок для боксу без спеціальних рукавиць для боксу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ
3.1. Клуб має право:
3.1.1. Обмежити зони, призначені для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.
3.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів до задіяних зон.
3.1.3. Змінювати режим роботи Клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв'язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу.
3.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Клієнтом Клубу цих Правил або умов Договору, та/або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.
3.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Клієнтів Клубу в порядку, передбаченому цими Правилами.
3.1.6. Змінювати розклад групових занять у Клубі.
3.1.7. Міняти тренера групових програм, заявленого в розкладі;
3.1.8. Міняти персональних тренерів та тренерів студії у разі їх хвороби, відпустки або звільнення/припинення співпраці;
3.1.9. Надавати Комплекс послуг і додаткові послуги із залученням третіх осіб.
3.1.10. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.
3.1.11. Клуб має право відмовити в допуску до клубу Клієнта, Гостя Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг чи штрафів.
3.1.12. Клуб має право призупинити дію Договору Клієнта, Гостя Клубу, який проводив рекламні кампанії, розповсюджував поліграфічну продукцію, використовував приміщення Клубу не за призначенням без узгодження з адміністрацією Клубу. Якщо дані дії мали комерційний, політичний характер, то Клуб, крім призупинення/розірвання договору в односторонньому порядку, може вимагати грошову компенсацію.
3.1.13. У разі, якщо зафіксовано о факт, що Клієнт Клубу провів гостя без реєстрації гостьового візиту, Клуб має право припинити в односторонньому порядку дію цього Договору.
3.2. Клуб зобов'язаний:
3.2.1. Надавати якісний Комплекс послуг і додаткові послуги.
3.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов'язаних із недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.
3.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни у структурі послуг, що надаються за Договором, та в умовах їх надання.
3.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання і його відповідність санітарним правилам і нормам.
3.2.5. Надавати Клієнту, Гостю Клубу одну шафку в роздягальні для перевдягання.
3.2.6. Надати спеціально обладнані місця для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах оренди.

4. ВИДИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ КЛУБУ
4.1. Правила користування додатковими та індивідуальними послугами. До додаткових, індивідуальних послуг належать: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції, студії, послуги кабінету функціональної діагностики, індивідуальні тренувальні програми та програми з харчування, послуги фітнес-бару.
4.1.1. Персональне тренування сприяє досягненню максимального результату і високій ефективності занять. Під час персонального тренування інструктор контролює техніку виконання вправ, визначає оптимальні параметри навантажень і стежить за впливом навантажень на організм. Персональне тренування може проводитися тільки інструктором або персональним тренером Клубу.
4.1.2. Тренер/інструктор може розробити індивідуальну програму тренувань для клієнта, яка передбачає рекомендації щодо спрямованості, інтенсивності та кратності тренувальних занять.
4.1.3. Запис на складання тренувальної програми здійснює адміністратор рецепції або персональний тренер/інструктор.
4.1.4. Персональна тренувальна програма розробляється після отримання персональним тренером/інструктором результатів фітнес-тестування і з урахуванням побажань Клієнта Клубу.
4.1.5. Клієнт перед проходженням персонального тренування підтверджує свій намір адміністратору.
4.1.6. Тривалість персонального тренування становить від 30-ти до 60-ти хвилин.
4.1.7. У разі запізнення на персональне тренування час проведення персонального тренування скорочується на час запізнення.
4.1.8. Скасування або перенесення персонального тренування (зі збереженням оплати) може бути проведено за умови попередження клієнтом Клубу про це не менш ніж за 8 годин до його початку.
4.1.9. Усі програми тренувальних занять мають свій термін дії, залежно від пропозиції. Після закінчення терміну блоку невитрачені тренувальні заняття анулюються. Вартість невикористаних тренувань поверненню не підлягає.
4.1.10. У разі несвоєчасного скасування або перенесення заняття невикористане персональне тренування вважається використаним, його оплата поверненню не підлягає.
4.1.11. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг індивідуальних та додаткових послуг Клієнту, Гостю Клубу.
4.1.12. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги Клієнта, Гостя Клубу здійснюється особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.
4.1.13. Клуб зобов'язується забезпечити заміну персонального тренера у разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин.
4.2. Послуги фітнес-бару.
4.2.1. Послуги фітнес-бару включають приготування і продаж продуктів харчування відповідно до загальноприйнятих норм здорового харчування дітей та дорослих.
4.2.2. У фітнес-барі також пропонуються продукти спортивного харчування, які пройшли перевірку якості, терміну використання та відповідають іншим необхідним нормам, що діють на території Україні, натуральні соки (фруктові та овочеві), чай, безалкогольні напої. Вартість і порції надаються відповідно до затвердженого меню.
4.2.3. Не дозволяється: виносити посуд з бару на тренувальні території, приносити з собою продукти харчування та напої.
4.3. Правила відвідування залу групових програм.
4.3.1. Для забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, з метою профілактики травм під час занять у залі групових програм Клієнт, Гість Клубу повинен до початку заняття самостійно пройти медичне обстеження у закладі охорони здоров'я. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.
Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми та/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу на заняття, який має дати фахівець, Клієнт Клубу бере участь у них на свій ризик.
4.3.2. Щоб уникнути травм відвідуйте заняття, яке відповідає Вашому рівню підготовки.
4.3.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни до розкладу вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.
4.3.4. У разі запізнення на заняття більше ніж на 5 хвилин тренер має право не допустити Клієнта, Гостя, тому що це небезпечно для здоров'я.
4.3.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого в розкладі тренера, а також вносити зміни до розкладу групових занять.
4.3.6. Відвідувати групові заняття дозволяється лише у спеціальному спортивному одязі та закритому взутті (кросівки) без залишку піску та бруду на підошві, призначених для занять фітнесом.
4.3.7. Клієнти, Гості Клубу зобов'язані після заняття прибирати за собою обладнання та предмети особистого користування.
4.3.8. ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм.
4.3.9. Використання мобільних телефонів під час групових занять не допускається.
4.3.10. Заняття у вуличному або брудному взутті ЗАБОРОНЕНО.
4.3.11. Самостійні заняття у залах групових програм можуть проводитися в період часу, вільного від групових уроків, зазначених у розкладі, та за умови попереднього резервування персонального тренінгу.
4.3.12. Низка групових занять можуть проводитися за попереднім записом за додаткову оплату. Ці види занять будуть позначені спеціальним значком ($) у загальному розкладі групових занять. У такому разі на цей вид занять необхідно попередньо за 30 (тридцять) хвилин до початку записатися на рецепції Клубу та попередити інструктора.
4.3.13. Запис на заняття закінчується не менше ніж за 5 (п'ять) хвилин до початку проведення заняття.
4.3.14. Попередній запис на групові заняття не здійснюється.
4.3.15. Дітям віком до 16 років дозволяється перебувати виключно на заняттях для дітей.

5. ПРАВИЛА ВІДВІДАННЯ КЛУБУ ДІТЬМИ
5.1. Для забезпечення безпеки дітей, з метою профілактики травм під час занять дітей у Клубі батьки, піклувальники або супроводжувачі разом із дитиною повинні самостійно пройти медичне обстеження у закладі охорони здоров'я. Батьки, піклувальники або супроводжувачі несуть персональну відповідальність за здоров'я дитини, що звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми та/або нещасні випадки на території Клубу. Батьки, піклувальники або супроводжувачі дитини підтверджують, що ні вони, ні їх неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ними, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю беруть на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.
5.2. У Клубі можуть проводитися заняття для дітей. На такі заняття допускаються діти віком від 7 років.
5.3. Перебування дітей, молодших за 16 років, на території Клубу можливе лише у супроводі батьків або уповноважених осіб, які досягли повноліття.
5.4. Діти з 16 років можуть відвідувати Клуб з письмового дозволу батьків (письмова заява).
5.5. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу.
5.6. Батьки або супроводжувачі повинні своєчасно привести дитину на тренування (групове заняття), а також вчасно забрати після закінчення тренування.
5.7. Клуб не несе відповідальності за дітей, які перебувають у Клубі, у тому числі як під час, так і після занять, без нагляду батьків або супроводжувачів.
5.8. Супроводжувачі, які не мають Клубної картки, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування є зона рецепції Клубу.

6. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛУ
6.1. Для забезпечення безпеки Клієнта, Гостя Клубу, з метою профілактики травм під час занять у тренажерному залі Клієнт, Гість Клубу повинен самостійно пройти медичне обстеження у закладі охорони здоров'я. Клієнт, Гість Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров'я, що звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми та/або нещасні випадки на території Клубу. Клієнт, Гість Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти, які відвідують Клуб разом із ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей.
6.2. При першому відвідуванні тренажерного залу Клієнт, Гість Клубу повинен пройти вступний інструктаж.
6.3. Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правил експлуатації тренажерів.
6.4. ЗАБОРОНЕНО відвідувати тренажерний зал без спеціального спортивного одягу і закритого взуття (кросівки) без залишків піску та бруду на підошві взуття, призначених для занять фітнесом. Бажана наявність рушників. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути прикрита.
6.5. Щоб уникнути отримання травм Клієнт, Гість Клубу повинен дотримуватися основних принципів тренування, інформацію про які він отримав при проходженні вступного інструктажу. За необхідності Клієнт, Гість Клубу може звернутися за допомогою до тренерів Клубу. Перед кожним тренуванням Клієнт, Гість Клубу обов'язково повинен провести ретельну розминку.
6.6. Після виконання вправи Клієнту, Гостю Клубу необхідно прибирати за собою обладнання і предмети особистого користування.
6.7. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі та інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала та інші конструкції. Необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнт, Гість Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання та інвентарю.
6.8. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це призводить до псування підлогового покриття і підвищує рівень шуму.
6.9. Для безпеки Клієнта, Гостя Клубу вправи з максимальними вагами у тренажерному залі рекомендується виконувати з тренером або досвідченим партнером.
6.10. Для уникнення нещасних випадків присутність дітей, молодших за 16 років, у тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА.
6.11. Діти старше 16 років можуть займатися у Клубі самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, за наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюються усі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.
6.12. Клієнти, Гості Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю Клієнти, Гості Клубу зобов'язані повідомити про це чергового тренера. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.
6.13. Будь-який із тренажерів може бути обмежений для користування у будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи).
6.14. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейду самостійно без нагляду тренера ЗАБОРОНЕНО.
6.15. Послуги щодо персонального тренінгу надаються тільки після попередньої оплати.

7. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ САУНИ
7.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням сауни слід обов'язково прийняти душ.
7.2. При відвідуванні сауни забороняється користуватися кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами, фарбою для волосся та іншими косметичними засобами.
7.3. Прийом їжі і вживання напоїв на території сауни ЗАБОРОНЕНО.
7.4. Відвідування сауни у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп'яніння ЗАБОРОНЕНО.
7.5. Дії інтимного характеру в приміщеннях клубу ЗАБОРОНЕНІ.
7.6. Забороняється хлюпати у відсік для каменів воду і ароматизатори в сауні. Заборонено заносити пластикові стаканчики і пляшки в сауну і душові.
7.7. Використовуйте рушники і стеліть їх на лаву. Під час перебування в сауні слід уникати дотику до поверхні кам'янки – це може спричинити значні опіки.
7.8. Забороняється накривати кам'янку сторонніми предметами – це може спричинити пожежу.
7.9. Не залишайте дітей у сауні без нагляду батьків.
7.10. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відчиненими двері в сауну.
7.11. Заборонено заходити в сауну у взутті та у верхньому одязі.

8. КОРИСТУВАННЯ ГАРДЕРОБОМ, ШАФКАМИ ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ, СЕЙФАМИ
8.1. Верхній одяг необхідно здавати до гардеробу.
8.2. Для особистих речей слід використовувати шафку в роздягальні.
8.3. Ключ від шафки видається на рецепції Клубу. Не дозволяється залишати свої речі в шафках після закінчення занять у Клубі (за винятком оренди шафки). Перед виходом із Клубу ключ від шафки необхідно здавати на рецепцію.
8.4. Цінні речі рекомендується здавати на зберігання в сейф. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафки та від сейфа без нагляду.
8.5. За загублені речі Клуб відповідальності не несе.
8.6. З питань про забуті речі прохання звертатися на рецепцію Клубу. Термін зберігання забутих речей – один тиждень, забутих цінних речей – 30 (тридцять) днів.
8.7. За втрату номерка від гардероба, ключа від шафки або ключа від сейфа стягується штраф згідно з установленими адміністрацією Клубу тарифами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Клієнти Клубу несуть відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.
9.2. За технічні незручності, пов'язані з проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.
9.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та/або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб та/або якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, у т.ч. спортивним, та/або правил техніки безпеки, порушення цих Правил. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан Клієнта, Гостя погіршився у результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
9.4. Клієнт, Гість Клубу повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб разом із ним. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Клієнта, Гостя Клубу і травмами, що стали результатом або отриманих у результаті будь-яких занять, у тому числі занять у тренажерному залі, залах групових програм і т.д.
9.5. Клуб не несе відповідальності за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.
9.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними ним особами (Гості Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу у розмірі суми заподіяного збитку. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу у повному обсязі.
9.7. У разі порушення оплати Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.
9.8. Член Клубу не може розірвати Договір, якщо укладення Договору було здійснене на пільгових умовах або в період акції. Кошти, сплачені за Клубну картку, поверненню не підлягають. Договір, укладений на загальних умовах, підлягає розірванню на підставі законодавства України.
9.9. Після закінчення терміну дії Клубної картки обов'язки Клубу в частині надання Комплексу послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.
9.10. У всьому іншому, що не врегульовано Договором і Правилами Клубу, Члени Клубу повинні керуватися чинним законодавством України.
9.11. Матеріальна відповідальність настає у випадках заподіяння шкоди майну Клубу, у тому числі з необережності. Батьки/опікуни несуть відповідальність (у тому числі матеріальну) за дотримання цих Правил дітьми, які не є повнолітніми та є Клієнтами Клубу.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. Клієнти Клубу можуть користуватися послугами тільки інструкторів та тренерів Клубу. Проведення тренувань сторонніми особами заборонено. Клієнти клубу не мають права проводити індивідуальні заняття для інших клієнтів клубу.
10.2. У разі відмови Клієнта від оплати штрафних (фінансових) санкцій за порушення умов цих Клубних правил та Договору або відмови клієнта Клубу від оплати користування додатковими послугами Клуб має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з вже сплачених на користь Клубу коштів Клієнта з одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Клубної картки Клієнта.
10.3. Індивідуальні заяви, звернення, скарги, пропозиції, рекомендації Клієнта Клубу реєструються на рецепції та розглядаються в термін до 7 робочих днів.

11. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
11.1. Вводити нові пункти правил за потреби покращення рівня послуг та комфорту відвідувачів.
11.2. Змінювати види послуг, розклад занять і години роботи Клубу впродовж сезону, про що клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором.
11.3. Зачиняти Клуб (окремі тренувальні території) для проведення ремонтних і профілактичних робіт, про що Клієнт Клубу інформується в порядку, встановленому Договором, без відшкодування пропущених на час зачинення Клубу днів Клієнтів Клубу.
11.4. Припинити надання Послуг Клієнту Клубу в односторонньому порядку при невиконанні ним умов Договору або грубих порушень Правил клубу.
11.5. Змінювати (підвищувати) розмір оплати послуг у разі істотного збільшення розміру орендної плати, вартості електроенергії та інших комунальних платежів, індексу інфляції та інших факторів, що впливають на господарську діяльність Клубу, про що Клієнт Клубу інформується протягом 30 календарних днів для здійснення доплати за послуги.
11.6. Припинити діяльність Клубу у разі істотних змін у законодавстві України з питань діяльності Клубу, військових дій та встановлення воєнного стану (незалежно від того, на якій території України це буде здійснено), валютних обмежень, підвищення та коливання цін на комунальні послуги та інші енергоресурси, інших дій державних органів та органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють нормальну господарську діяльність Клубу без відшкодування пропущених на час закриття Клубу днів Клієнта Клубу.

12. ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Зауваження, відгуки, побажання та пропозиції адміністрація Клубу просить надсилати за адресою:
04211, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 2-К приміщення 2,
та за телефоном: 8-093-506-33-44, 8-096-506-33-44
НАША АДРЕСА
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 2-К
+38 (068) 469 33 33
E-mail: geliargym@gmail.com